Print Friendly, PDF & Email

Polarforskeren Christian Leden

(Morgenbladet 1923)
Christian Leden – en trønder blandt eskimoene ved Hudsonbukten
Blant Canadas eskimofolk – Notater fra Christian Ledens dagbøker

Den norske opdagelsesreisende Chr. Leden kom til Kristi­ania efter at han i ti år har væ­rt borte fra sit fædreland. Chr. Leden er trønder, og han har al­lerede i mange år, tiltrods for sin unge alder, erhvervet sig et navn som arktisk reisende. De reiser, som har gjort hans navn kjendt, har vært foretat i det nordlige Kanada, omkring Hud­son-bugten. Han har forresten også vært på Grønland.

For at ta et kort omrids av hans færder siden han sidst var her i Norge – og holdt foredrag i Geografisk selskap – så rei­ste Chr. Leden i 1913 til Nord-Kanada for at undersøke de eskimostammer som bor på vestky­sten av Hudson-bugten og nor­denfor. Han kom op til Hudson-bugten i august 1913 og blev i disse egne til i oktober 1916. I disse år snakket han bare eski­moisk. I 1916 forlot han sit ar­beidsområde gjennem en lang reise gjennem Hudson-bugten og nordover til South Hampton og Repulse Island. Derfra tok han til Chesterfield Inlet med båt og derfra tilbake til civilisationen.

I de par etterfølgende år til 1919 holdt Chr. Leden foredrag rundt omkring i De Forenede Stater om sin reise. I 1919 drog han atter nordover, denne gang med eget skib og ypperlig utrustning. Hans ide var at oprette depoter nordenfor Hudson-bugten. Med disse som støtte, skulde han sam­men med kanadiske og amerikan­ske videnskapsmænd foreta un­dersøkelser i disse egne og søke at få ekspeditionen finansiert gjen­nem pelsvarehandel. For av pels­varer kan der skaffes rikelig deroppefra. Denne gang var Chr. Leden imidlertid uheldig. Hans udmerkede skib forliste den 23de august 1919, ikke langt fra ar­beidsfeltet, og der var intet an­det at gjøre end at reise tilbake til civilisationen igjen. – Siden 1919 har han holdt foredrag i De Forenede Stater og samlet ind penge til en ny ekspedition. Han fastholder nemlig fremdeles ide­en med at oprette depoter som støttepunkter for en ekspedition for etnografiske, zoologiske, geo­logiske og andre undersøkelser. Alt imens utgifterne bestrides ved omsætning av pelsvarer. Der er uendelig nok med arbeide at utføre deroppe.

– Jeg har tænkt at komme mig nordover igjen næste år, fortæller han. Jeg bar nu sikret mig 35,000 dollars til min eks­pedition. De stammer, jeg har utforsket? Det er seks alt i alt, eller rettere fem og en halv. Den sydligste ved Hudson-bugtens vestkyst er padlermiut-stammen, den går så langt syd som til trægrænsen; men der snur dens medlemmer. Ned i skogene vil de ikke. Dernæst er det tassiujormiutstammen, som i grunden er nokså nær beslegtet med den første. Nogen av tassiujormiuterne driver selfangst. Den tredje var saunerktormiutstammen, det vil si beboerne ­av landet med en store masse ben. Den fjerde: Karneormiutstammen, den femte: Eivilikstammen og så en del av netschilikstammen. Det var den nordligste jeg besøkte, den lever fortrinsvis av sæljagt. Roald Amundsen traf på den samme stamme, da han fór med «Gjøa», og jeg støt­te på en mand som sammen med sin kone hadde møtt «Gjøa»-ekspeditionen. Det var ganske for­underlig deroppe at træffe to mennesker, som på sin tunge bar ordene «Roald Amundsen», «Gjøa» og «Norge».

Hr. Leden har som bekjendt drevet et stort indsamlingsarbeide av eskimoisk musik. Herom fortæller han:

– Ja, jeg var vel en av de første som begyndte med at ta op primitiv musik på grammo­fon. Mine samlinger har jeg overlatt til Victoria Memorial i Ottawa, likesom størsteparten av mine etnografiske samlinger er gåt dit. Det kommer av at det var Kanada som satte mig istand til at foreta mine reiser. Fra grammofonplatene har jeg over­ført musikken til papiret – med vor noteskrift som grundlag. Men jeg har måttet lage en del nye tegn. I motsætning til den civiliserte musik med dens to­nesystem med hele og halve to­ner og med stor og liten terts og sekst, så findes der hos disse folk kvarttoner og neutrale tertser og sekster, som blir omtrent midt imellom dur og moll. For at uttrykke disse har jeg måt­tet skape de nye tegn.

Det er ikke i kunstnerisk hensigt jeg har samlet denne musik, men for at søke efter likhet mel­lom denne og musiken hos andre primitive folk. Og man kan alle­rede nu ane et slegtskap mellom musiken hos folkene ved Hudson-­bugten og hos dem nedover hele det amerikanske fastland, helt ned til Syd-Amerika. Både i Amerika og i Europa er man blitt meget interessert for musiken som hjælpemiddel under utforsk­ningen av vilde. Såvidt min vi­den rækker er der hverken i Asien eller Afrika fundet musikk som er i slegt med den ameri­kanske. Man skulde efter dette våge at indlate sig på slutnin­ger om slegtskap mellem indiane­re og eskimoer.

Den danske forsker Knud Ras­mussen er nu oppe blandt de stammer, som jeg besøkte fra 1913 til 1916. Han studerer deres sagn og eventyr og foretar utgravninger langs Hudson-bug­tens kyst. …

Muligheter? Ja visst er der muligheter for den hvite mand deroppe. Pelsverk, er der som sagt en masse av. Og gode be­tingelser for rensdyravl, betin­gelser som nok i sin tid vil bli utnyttet, når den hvite mand i Amerika må se sig om efter nye tilgange på kjød. Mineraler er der sikkerlig også meget av. Og jeg er ganske sikker på at der også findes petroleum i store mængder. Det slutter jeg av føl­gende:

Da eskimoerne i en av de nord­ligere stammer, jeg besøkte, kjendte lugten av petroleum i min primus drog de sig unda og sa fy, for en lugt. Selv om det var så lite av den at jeg knapt kunde kjende den drog de sig til­bake. Og de fortalte: Dette er akkurat den samme lugt som den vi kjender der og der, når vi farer over der om sommeren. Så beskrev de hvordan det så ut i vedkommende strøk, og jeg fik en bestemt forståelse av at det måtte være rike oljeforekomster, de talte om.