Print Friendly, PDF & Email

Flaskeseddel fra Amundsen?

Anden juledag ved middagstider bl der av fisker Bård Paulsen fundet i fjæren på nordsiden av Ingøy, vest Finmark , en flaske i

Flaskeseddel fra Amundsen?

Bergens Tidende 29/12-28

Anden juledag ved middagstider ble der av fisker Bård Paulsen fundet i fjæren på nordsiden av Ingøy, Vest-Finmark, en flaske indeholdende en seddel skrevet med blekk på almindelig brevpapir som lyder:

«Latham», 18 juni 1928 vor maskin har strandet og vi er faldt ned i sjøen 12 mil sydøst av Bjørnøy. Tåke og østlig vind, vi driver med vinden og maskinen holder på at synke. Kanskje vi kan holde os flytende en 2-3 timer. Vi forsøker at få maskinen reparert, men det viser sig at være umulig. Vi synker langsomt.

Latham-ekspeditionen.

Roald Amundsen

Flaskeseddelen er brettet over på midten og skriften og brettet er noget medtatt av vand. Flasken synes å være av engelsk fabrikat med skrukork og har følgende indskription på siden: North Eastern Breweries ltd., Breweries Bank, Thornaby en Tess. I bunden står J.1 et co. 1 dc 3604. flaskens skrukork er også påstemplet samme tekst som på flasken side. Den er noget medtatt av støt formodentlig ved at den har ligget og skyllet mot stranden.

Skriften ligner Amundsens.

Amundsens håndskrift er ikke kjendt av nogen på stedet. Seddelens skrift er fast og underskriften synes å ligne Amundsens, så vidt den erindres efter offentlige reproduktioner.

*

Hva betyr den engelske ølflaske?

Privat for Bergens Tidende

Oslo, 23 desember

Av oplysninger, som kan tjene til å belyse ægtheten av den flaskeposten, kan nevnes følgende: North Easter Breweries ltd. er et ølbryggeri i den lille engelske Thornaby ved Tess grevskapet Yorkshire. Byen ligger i det strøk hvor engelske trawlere, som driver fiske ved Finnmarkskysten, stammer fra, og foreligger der en mystifikation kan ha med temmelig stor sikkerhet gå ut fra, at den stammer fra engelske trawlere. Imidlertid findes der for det første en mængde slike engelske flasker efterlatt i byerne nordpå, og for det andet er det litet sandsynlig at der ombord i en slik trawler skulde findes en engelskmand i besiddelse av det kjendskap til norsk, som budskapet vidner om. Det er imidlertid først når man kan sammenligne flaskeposten med ægte skriftstykker fra Amundsen hånd, at man vil få fuld sikkerhet. Amundsen hadde som kjendt sin egen særpregede ortografi, således at der ikke vil falde vanskelig å identifisere skriften.

Flasken kan godt være drevet fra Bjørnøya til Ingøy

Tidens Tegn har spurt direktør Krognes i Bergen, som på det tidspunkt indehadde sin stilling ved det geofysiske institutt i Tromsø, om der er noget i veien for, at flaksen kunde drive fra punktet sydøst for Bjørnøya til fundstedet på Ingøy.

Der var meget nordlig vind i høst, således at det slet ikke er usandsynlig, svarer direktøren. Jeg kan tenke mig at den først har drevet vestover, så sydover og derefter er gått med strømmen østover, slik at den på en måte har gått i ring. Flottøren ble fundet lengere vestpå, men den har vært utsatt for større vinddrift, fordi den lå høiere på vandet.

Også professor Werenskiold deler direktør Krognes opfatning. Strømmene i Norskehavet går langs Norges kyst, forteller professoren, indtil de dreier sig ved Vesterålen. En gren går vestenfor Bjørnøya og nordover til Svalbard. Omtrent på det sted katastrofen skal ha fundet sted, har man nogen banker med sterk vind og tåke, en slags bakevje i strømmen. Når vinden blåste sydover, som den gjorde, er det rimelig at flaksen  har fulgt overflatevandet, som påvirkes av vinden, ganske som flottøren.

– Kan det tenkes at en flaske som den fundne, av strømmen kunde nå frem til Ingøy?

– Tænkes kan det, men det blir en svær rundtur. Dette måtte da først helt bort til Grønlands kyst og vilde ikke være nådd frem på langt nær endnu.

– Vilde det ikke ha vært rimelig, at høststormene hadde slått en slik flaske i stykker mot kysten?

– Slett ikke. Oppe ved Bjørnøya finder vi ofte runde glaskugler, som blir bundet på garn, også enkelte av de kuler, som forankret miner i Nordsjøen. De klarer sig godt inde ved kysten.

*

Tidens Tegn har også spurt Amundsens venn, apoteker Zappfe i Tromsø om Amundsen fik nogen flakser av samme sort som den fundne med sig fra Tromsø.

– Jeg tror ikke det, svarer han. Like før «Latham» skulde gå, spurte jeg Amundsen, om han ikke var tørst og vilde ha noget med sig å drikke. ”Takk, jeg tror vi klarer os,” svarte Amundsen. ”Vi har noen flasker fransk vin om bord”. Om øl var der ikke tale, men selvfølgelig kan det tenkes at nogen andre av mandskapet har eller ved en anden anledning har fått en flakse med sig som den som er fundet. Men jeg holder der for yderst usandsynlig.

Det kunde vel tenkes at en slik flaske var bragt om bord i Bergen, men ved henvendelse til kommandørkaptein Moe, som hadde overopsynet med utrustningen, erfares, at kommandørkapteinen ialfald ikke hadde noget kjendskap til, at der ble bragt øl om bord i flyvebåten. Derimot fikk mandskapet like før avreisen to flasker konjak med sig.

Direktør Bredrup med Macks bryggeri i Tromsø oplyser, at der ikke ved bryggeriet blir anvendt flasker av det engelske patent det her gjælder. Man anvender utelukkende ølflasker av den type som er vanlig på de fleste steder.

Flasken taler således ikke meget til gunst for ægtheten av flaskeposten. Men det kan jo tenkes at Roald Amundsen, hvis specialitet er å beregne alle eventualiteter, kan ha sett flasken med den praktiske skrukork og stukket den til sig i hemmelighet, da han nok nødig vilde åpenbare den slags forholdsregler.

Et andet avsvækkende moment

Det heter i telegrammet at budskapet er skrevet med blekk på almindelig linjert brevpapir, og dette taler heller ikke til gunst for ægtheten av flaskeposten. Konsul Greve i Bergen oplyser nemlig på Tidens Tegns forespørsel, at han spurte Amundsen like før avgangen fra Bergen om der var noget han manglet. Amundsen sa først nei. Pludselig ropte han: ”Men jeg har jo ikke noget papir å skrive på om bord.”

Konsulen sørget da for at han fik et par notisblokker med rutet papir, og så vidt han forsto var det det eneste man hadde å skrive på om bord. Når man får se papiret budskapet er skrevet på, skulde det også kunne tjene som bevismiddel  for eller imot.

Amundsen brukte i almindelighet ikke fyldepenn

Amundsen pleiet ikke å ha nogen fyldepenn på sig, men brukte en Eversharp blyant. Men det jo tenkes, at en av det franske mandskap har hatt fyldepenn med, som han har lånt Amundsen.

En skiftsundersøkelse må kunne foretaes i Tromsø og vil utvilsomt kunne bringe fuld sikkerhet straks.

Politimesteren i Hammerfest vil efter hva Aftenposten har erfaret antagelig få flasken utlevert så snart vedkommende handelsmand kommer til Hammerfest, hvorefter den vil bli sendt til admiralitetet til nærmere undersøkelse. Den skulde da være i Oslo onsdag kveld.