Print Friendly, PDF & Email

Eino Markiranta – pengefyrsten fra Store Slavesjø

(Finnmark Dagblad 7/3 1963)

Forleden traff vi på fisketorget i Bergen rent til­feldig en finsk-kanadier i 70 årsalderen, rank som en fu­rustamme og med et sterkt markert ansikt. Jeg er still going strong til tross for mi­ne mange år, sier han. Dette skyldes kanskje den friske luften i Kanadas ødemarker gjennom mer enn en men­neskealder.

Han forteller at han vokste opp i en finnebygd i Sør-Varanger, og da begge foreld­rene var finske, betraktet han seg som finne selv om han var norsk statsborger og talte norsk. Blodet er jo tykkere enn vannet, ler han. Det gam­le navnet mitt, Eino Markiranta røper jo forresten min finske avstamning, men det var et umulig navn i Kanada og derfor har jeg forandret dette til Eric March.

Hvorledes jeg kom til Ka­nada? Det skyltes at jeg var ung, og eventyrlysten, og at jeg ikke tjente noe særlig som fisker på det harde Finn­markshavet.

Jeg stakk derfor til sjøs og i fire år seilte jeg i så å si rundt hele kloden, men til slutt ble jeg lei av sjøen og stakk i 1920 i land i Quebec i Kanada med et par hundre norske kroner i lommen. Jeg ante i grunnen ikke hva jeg skulle ta meg til i det frem­mede landet, men rent tilfel­dig traff jeg på en bar en norskættet exployer som drev med å lete etter mineraler, særlig gull i Kanadas øde­marker. Da han bød meg en jobb til 100 kanadiske dollar i måneden, slo jeg til. Jeg skulle være bærer, og jeg må si jeg ble godt belastet. Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg hver dag vi var på van­dring gjennom ødemarken, måtte bære et halvt hundre kilo på ryggen. Det tok selv­følgelig på kreftene, men jeg var jo ung og sterk den gang, så jeg reagerte ikke så sterkt mot slitet.

Vi gikk over femti mil gjen­nom ødemarken i løpet av tre måneder uten å finne gull el­ler andre mineraler. Til slutt nådde vi fram til Store Slavesjøen langt oppe i nord, og der traff vi på en indianer­stamme, kortnakkene, som le­vet av jakt og fiske. Jeg ble gode venner med indianerne, og da høsten kom og min sjef dro tilbake til Quebec, ble jeg tilbake hos dem. Jeg var nem­lig blitt vilt forelsket i en av stammens unge piker, datter­datter til høvdingen. Hennes far hadde vært fransk-kanadier og viltjæger ved Store Slavesjøen et par år før han ble drept av en bjørn i ødemarken. Den unge piken var således nærmest en indianer­prinsesse, men for at jeg kun­ne få gifte meg med henne forlangte hennes bestefar, — stammens høvding, at jeg skulle bli boende hele livet blant indianerne. Jeg aksep­terte kravet og ble opptatt i stammen.

Der var meget vilt omkring Store Slavesjøen, men jeg ble aldri noen pasjonert jæger. Indianerne brukte mest feller til fangst av oter, mår, mink og rev, og enkelte vintre ble derfor utbyttet meget ringt. Men isfisket på den store sjøen ga alltid rikt utbytte, så stammen sultet aldri om vin­teren. Sjøen ble inspirasjonen for meg til å begynne med rasjonelt fiske på den året rundt. Jeg var jo fisker av fag om det var saltvannsfiske jeg hadde drevet i Finnmark. Der var meget stor laks, sjøørret, brun ørret, harr og sik i den mange mil lange sjøen som lå som et ocean inne i ødemarken. Laksen og sjøør­reten gikk opp i sjøen fra Is­havet gjennom den store Mackensieelven, millioner av begge arter, men laksen døde etter gytingen, så den ble lig­gende langs elvebreddene til mat for bjørn, rev og gaupe. Jeg hadde imidlertid ingen garn til å fiske med så jeg måtte gå mange mil for å komme til en handelsstasjon som solgte bomullstråd og hampetråd til garnbinding. Denne kunsten kunne jeg fra Finnmark og i løpet av vin­teren bandt jeg ti opptil tretti favner lange garn. Indianerne kjente ikke til garn, så de var meget spendte på om jeg ville komme til å få fangster på dem. Indianerne hadde bare kanoer og de var ubrukelige til garndrift på den store sjøen, så jeg i løpet av vinteren fikk bygget en tyve meter lang båt, et hånd­verk jeg hadde syslet med i hjem­me i Sør-Varanger, hvor beste­faren min hadde vært båt­bygger. Da sjøen ble isfri, sat­te jeg gama og fangsten ble rent rekordartet, flere hundre kilo laks og sjøørret, så jeg måtte gjøre flere vendinger ut på sjøen for å få garna tømt for fisk. Indianerne var nærmest paralyserte over den svære fangsten. De trodde sikkert at jeg var en stor troll­mann i ødemarken.

Det store spørsmålet var imidlertid hva jeg skulle gjø­re med den store fiskemeng­den. Det gikk jo ikke an å få den transportert fersk 50 mil gjennom ødemarken til en oppkjøpersentral.

Stammens høvding løste imidlertid det innviklete pro­blemet. Han foreslo at jeg skulle røke laksen og sjøør­reten så jeg gjennom vinter­halvåret kunne få den ført fram med hundseleder til den nærmeste oppkjøpsstasjonen for røket laks og sjøørret som der var stor rift om i byene. Ja, så begynte jeg røking i stor stil etter en gammel re­sept for lakserøking fra Sør-Varanger-ener, lyng og bark. Jeg røkte flere tusen kilo laks og sjøørret, men største de­len av fangstene ble spist av indianerne, som rent fråsset i den delikate edelfisken. Da vinteren kom, begynte jeg ut i mars på skaren transporten av den røkte fisken til oppkjøpsstasjonen tretti mil fra Store Slavesjøen. Hele den mannlige del av indianer­stammen deltok i transpor­ten som varte gjennom en hel måned før røkefisklagret ved sjøen var tømt. Både lak­sen og sjøørreten ble godt be­talt, hvilket sikkert skyltes at jeg var en hvit mann som man ikke våget å underbe­tale. Jeg forsto at Store Sla­vesjøen kunne bli den rene ”gullgruben” for meg ved ra­sjonelt fiske. Jeg bygget der­for et par nye båter og bandt flere store garn og fikk in­dianerne interessert i å bli mine partnere på sjøen. De var meget lærevillige og etter­hvert ble de meget flinke fis­kere. Men problemet var fremdeles, hvorledes jeg skul­le få laksen og sjøørreten av­satt fersk, og det ble først løst da et lakseoppkjøpsfirma i Quebec startet en fast ukent­lig flyrute på Store Slave­sjøen. Etter at jeg var begynt å bruke snurpenot leverte jeg hver sommer et halvt tusen tonn laks og sjøørret til firmaet, og det ble etter hvert den rene velstan­den i indianerbyen. Jeg la meg opp store penger, så jeg ble en velholden mann med stor bankkonto.

De siste årene har to av sønnene mine overtatt fisket, og de gjør det godt. Merkelig nok har de ikke fått konkur­renter på Store Slavesjøen, hvilket sikkert skyldes at den fremdeles ligger så langt un­na sivilisasjonen. De har for­resten opprettet et stort moderne lakserøkeri ved sjøen, da røket laks og sjøørret betales bedre enn den ferske for eksport til USA.

Ved Sto­re Slavesjøen bor nå indianer­ne i gode, tidsmessige hus og de har både radio og fjern­syn. Der er selvfølgelig både telegraf og telefon. Indianer­stammen er vokset til 400, og de fleste ernærer seg ved fiske på Store Slavesjøen. Etter at det er blitt atskillig grubedrift omkring den, har de sjanser til å kunne bli grubearbeidere. Men dette passer ikke for deres temperament. De vil være frie menn under en blå himmel.

I mitt ekteskap har jeg hatt 12 barn, seks sønner og seks døtre. Flere av barna har stu­dert ved universitetet i Mon­treal og tre av døtrene er læ­ger, mens fire av sønnene er bergingeniører inne i Kana­das ødemarker. Også flere av indianerne har studert ved universitetet i Montreal og har fått gode stillinger i den kanadiske administrasjon. Jeg har vært tilbudt å bli indi­anerstammens høvding da den gamle falt vekk, men jeg har betakket meg.

Jeg har tre ganger vært i Europa sammen med min in­dianerhustru, men denne gang blir sikkert den siste, da jeg jo er begynt å trekke så sterkt på årene. Sør-Varanger har jeg ikke besøkt siden jeg reiste der fra som tyveåring. Finland har jeg derimot be­søkt to ganger, for å prøve om saunaen der er likeså god som min i Quebec, hvor jeg nå bor og nyter mitt otium. Jeg føler meg ikke lenger som finne. Jeg er blitt kanadier for alle pengene. Jeg har vært bedt av indianerne om å stil­le meg til valg til det kana­diske parlament, men jeg har avslått fordi jeg taler så dår­lig engelsk, men en av søn­nene mine ble for noen år si­den innvalgt i det kanadiske parlament. Jeg har mange aksjer i gullgruber som min sjef fra exployerårene har funnet i Kanada. Han var en praktfull kar som ga meg sjansen til å bli aksjonær i hans gullgruber. Jeg blir kalt ”pengefyrsten ved Store Sla­vesøen”, men det er nå en smule overdrevet selv om jeg i dag kan skrive ut sjekker med femsifret tall. Det er imidlertid ikke bare laksen og sjøørreten jeg har tjent på.

Grubedriften i ødemarken har også bidratt til det selv om jeg ikke er blitt mineeier. Jeg er lykkelig over at jeg i min ungdom valgte Kanada i stedet for å fortsette å seile. Det er nå mange måter et ønskeland for en nordboer, et land sikkert med en meget rik fremtid, og kanadierne er verdens hyggeligste mennes­ker. Kanadas ødemarker min­ner sterkt om både finsk og norsk landskap med store skoger, tundraer, fiskerike sjøer og elver. De finner som har slått seg ned i Kanada har derfor hurtig blitt kanadisert, men de er allikevel fremdeles helt ut i fingerspissene, sterkt forankret i finsk språk, sisu og sauna, men først i tredje generasjon lærer de engelsk or­dentlig, påståes det. Jeg selv ble jo så å si isolert fra an­dre enn indianerne da jeg slo meg ned blant dem ved Store Slavesjøen. Dette influerte selvfølgelig noe på sinnet gjennom den lange polarvin­teren i ødemarken før jeg ble forankret i naturen og fant meg til rette der. Det vil sik­kert komme til å gå slik med alle innvandrere til Kanada. Det vakre landet binder sterkt!

– Hvorfor er De egentlig kommet til Bergen?

– Det har sin særlige hi­storie. Jeg traff for noen år siden en bergensk berginge­niør i Kanada og han fortalte så meget om det store ak­variet i Bergen, at jeg beslut­tet å reise dit for å få se det, sier mr. March.