Print Friendly, PDF & Email

Roald Amundsens sidste vilje

(Morgenbladet 26/8 1930)

Han gjorde forandringer i testamentet før «Latham»-færden. – Det skjedde dog uten vidners nærvær og forholdet er derfor vanskelig.

I sidste halvdel av juni meddelte vi, at der av advokat Puntervold var indsendt forliksklage på minister Herman Gade i anledning av spørsmålet om hvem der er den virkelige eier av Uranienborg og Hadsten på Svartskog, hvor Roald Amundsen hadde sit hjem. Hr. Gade står fremdeles, som  formel skjøteindhaver og har gjentagne gange gjennem sin advokat, hr. E. W. Nansen, forlangt eiendommene ryddiggjort. I den nærmeste fremtid vil hr. Puntervold efter hvad vi erfarer ta ut stevning i ovensstemmelse med forliksklagen. Den vil bli behandlet i Oslo.

Når det kan kræves, at skjøtet fremdeles skal kunne overføres til Roald Amundsen, er det fordi det endnu ikke juridisk kan fastlåes, at han er død. Det var Roald Amundsens ønske før han reiste, at hans bror, senere avdøde Gustav Amundsen, skulde bo i en av de vil­laer, som er på eiendommen. Efter sin tilbakekomst efter «Latham»-færden var det hans hensigt også selv at slå sig til ro på Svartskog. Efter hvad, advokat Puntervold op­lyser os, har minister Gade uttalt, at var Roald Amundsen kommet hjem er det klart, at skjøtet vilde ha blit overført til ham. Advokaten har også foreslåt, at Amundsens bolig skulde bevares i den stand den var, da Amundsen forlot den, og at den ikke skulde tages til sjømandshjem. Det kan være mulig, at ministeren vil gå med på det, men skjer det, vil det vistnok være under forutsætning, at de øvrige bygninger skal brukes til sjømandshjem.

Før Amundsen reiste overlot han hr. Puntervold et testamente, hvori fru Malfrid Amundsen, Gustav Amundsens hustru, indsattes til uni­versalarving. I det oprindelige testamente var der også indsat en æl­dre bror – ikke Leon – som arving ved siden av fru Gustav Amundsen. Men heri hadde Amundsen før sin avreise gjort den forandring, at bro­ren eller dennes arvinger var blit strøket. Ændringen er tydelig nok, men den er ikke skjedd i overvær av de nødvendige vidner. Det blir således et vanskelig forhold at få ord­net, idet der er formel adgang for den ældre brors arvinger – også denne bror er nemlig nu død – til at melde sig ved siden av fru Malfrid Amundsen. Med hr. Leon. Amundsen er forholdet derimot ordnet, så han ikke skulde kunne gjøre noget yder­ligere krav.

Med hensyn til Uranienborg har også fru Malfrid Amundsen erklært, at hun ønsker bygningen bevart i den stand den var, da polarforskeren be­bodde den. Men forøvrig forbeholder fruen sig dispositionsretten over eien­dommene overensstemmende med Roald Amundsens sidste vilje.