Print Friendly, PDF & Email

Vilhjalmur Stefansson om Spitsbergen

(Norges Handels- og Sjøfartstidende 11/11 1921)

Den kjendte Ishavs- og Alaska-forsker, islenderen Vilhjalmur Stefansson, har i siste nummer av «The Worlds Work» en artikkel mot den fordom at ishavslandene ligger utenfor civilisationen og at der er en grænse for den pro­duktive foretagsomhet i nord. «Men­nesket er som dyr i sandhet et tropisk dyr, men i motsætning til dyrene er mennesket ikke på sit beste i tropene eller nær dem. Dets kamp opad i civilisationen er ialfald delvis faldt sammen med dets marsj nordover på jorden til en koldere og klarere luft,» begynder han.

I de siste århundreder har det sær­lig i Amerika været skik at peke på at menneskets herredømme stadig er gåt vestover. Men det er likeså uomtvistelig, at civilisationens retning også har pekt nordover. Med varmeteknikkens og klædefabricationens utvikling kunde menneskene bo og bygge i nord, og vi vet endnu ikke, hvor langt nord de vil fortsætte. I Roms dager kunde en Tacitus ikke fatte hvordan nogen frivillig vilde forlate Afrikas el­ler Italiens kyster for at begi sig til landet nord for Alpene, og maurerne næret i sin tid liggende forestillinger om England.

En av Stefanssons venner, professor Ellsworth Huntington ved Yale, sendte engang et spørreskjema til ca. 100 professorer i forskjellige land om de­res mening om Islands befolknings kul­tur. Der klassifisertes i 10 grupper, således at den høieste kultur kom 1 første og den største vildskap i siste gruppe. I første gruppe kom de skan­dinaviske og tyske professorer, de amerikanske i 2. 3. og 4., de sydamerikanske stillet Islands kultur i gruppe 6 eller 8 og de lærde mænd i Kina og Japan stillet den i gruppe 10.

På grundlag av distansen og dårlig underretning er landene i nord altid på lignende vis blit holdt for fryk­telige og blottet for resurser. Denne bedømmelse har altid været feil, og det vil kunne bevises ved dusinvis og flere eksempler. Ved fredsunderhandlingene i 1763 ønsket England bl. a. at øen Guadaloupe av franskmændene, men av disse svarte, at de ikke på grund sukkerplantagene vilde gi slip på den. Derimot kunde England godt få Kanada. Hvortil englænderne svarte, at skjønt Kanada var ei større område, var det ikke stort værd. Der var noget pelsverk og endel torsk på Newfoundlandsbankene, men alt ialt så litet værdier, at England måtte foretrække Guadeloupe. Men tilslut akcepterte da England Kanada, åbenbart mer av politiske end økonomiske grunde.

Noget lignende gjelder Alaska. Det blev i 1867 kjøpt av Rusland for 7.2 mill, dollar, nærmest i taknemlighet for Ruslands støtte under krigen. Men i næste præsidentkampage blev republi­kanerne voldsomt angrepet for denne transaktion, som betydde millioner av dollars for en isklump. I 1918 blev der fra Alaska solgt hermetisk laks for 23 mill. dollars og landbruksdepartemen­tet regner at inden 15 år vil salget av rendyrkjøt fra Alaska være værd 45–60 mill. dollars.

Hvad Spitsbergen angår, var hval- og seloljen længe eftertraktet, men da Standard Oil blev «verdens lys», vandt dens værdi. Og det hændte at Glad­stone som Englands første minister for­melt gav avkald på britiske krav på Spitsbergen, idet han sa, og også åpenbart trodde, at øgruppen bare kun bli til utgift, hvis man hævdet besiddelsen av den.

I begyndelsen av dette århundrede var der i Sverige endel fremsynte mænd, som foreslog, at Sverige skulde ta Spits­bergen i besiddelse. Men forslaget faldt med at Sverige ikke hadde noget krav på Spitsbergen og at det heller ikke ønsket det, da øgruppen ikke var værd så meget. Først da amerika­nerne fandt kul der, våknet landenes interesser, og i 1913 hørte Stefansson en kulgrubeeier i Wales uttale, at han og alle kulinteresserte han kjendte, al­lerede da forutså, at Spitsbergen snart vilde bli en ny Wales’ hovedkonkurrent – for ikke at si hovedkonkurrent – på verdens kulmarked.

Stefansson kommer derpå til det kapitel i Spitsbergenshistorie, som dan­nes av «overdragelsen» til Norge. Det er ham ikke klart hvordan dette gik til, at England her gav slip på sine inter­esser, «som sikkert nok var meget større end Norge», men jeg sa den gang, at der måtte ligge en eller anden politisk handel bak.» Nordmændene hadde simpelthen sagt til englænderne, at hvis de intet hadde mot det, vilde de (nordmændene) sætte stor pris på at få Spitsbergen! – For Spitsbergen og for verden i det hele kan det være like godt hvem som er «overlord», «men jeg har endnu ikke talt med nogen englænder, som er av den mening,» skri­ver Stefansson. «Og da sikkert nok ikke nogen aktionær i Spitsbergen-selskapene. Et selskap sier at være kapitalisert til 25 mill. dollar, og de engelske interesser anslåes til mer end 50 mill.!»

Det engelske geografiske selskaps Journal citeres derpå for en uttalelse av admiralitetet om at Spitsbergenkullene i dampværdi er bedre end de be­ste waleske kul. Dernæst nævnes, at Spitsbergen og Birmingham, Alabama, er de eneste kjendte steder i verden, hvor der er let tilgjængelige hårde kul like ved store jernforekomster av høi kvalitet.

For 15 år siden var det et hoved­argument mot Spitsbergen, at det lå i Ishavet, at det bare var tilgjængelig for skibsfarten visse måneder av året, og det derfor ikke vilde lønne sig at gjøre noget år. Men de prøver man har gjort, slår dette argument ned. En dyktig grubeingeniør, som ledet Ayer & Longyears gruber på Spitsber­gen fortalte Stefansson, at kullene der kan drives frem så billig og fraktes til Europa, at Spitsbergen vil drive Newcastle og Wales ut av da konti­nentale markeder nord for deres bred­degrad, d. v. s. bl. a. Hvitehavet og Murman-kysten og den nordlige halv­del av de skandinaviske land.

«Vi er ikke kommet til fremskridtets nordlige grænse endnu,» slutter Stefansson. «Der var mangen en pause, men aldrig stop under fremskridtet vestover indtil man kom dit hvor øst er vest. Bare i denne forstand er der en grænse i nord, ti der er ingen grænselinje i nord, utover hvilken produk­tiv foretagsomhet ikke kan gå for nord møter nord på den motsatte side av Ishavet, akkurat som øst har møtt vest i Stillehavet.