Print Friendly, PDF & Email

Russerne annekterer Victoriaøya øst for Kvitøya

 (Bergen Aftenblad 15/9 og 17/9 1932)

Sovjet-Russland har gjort et nytt fremstøt i Nordishavet. Isbryteren «Knipovitsj» har landsatt en ekspedi­sjon på Viktoria Land som ligger øst for Kvitøya, bekjent fra Andrée-ferdens ekspedisjon, og har heist sovjetflag­get på øen.

Viktoria Land er likesom Frans Josefs Land opdaget av nordmenn. Øen ble funnet av Johannes Nielsen og Johannes Sebulonsen fra Tromsø 20. juni 1898. Dagen efter kom fangstskibet «Viktoria», skipper Nielsen, likeledes fra Tromsø til øen. Det var denne ekspedisjon som gav den navn efter fangstekspedisjonens skib. Se­nere er øen blitt utnyttet av nordmenn.

Av dr. Gunnar Horn ble der i 1930 reist et hus der. Det var under den samme ferd han fant Andrées leir­plass.

Øen er dekket av isbreer bortsett fra et par strandpartier som er bare på sydsiden av en odde mot nordvestsiden. Horns ekspedisjon opførte det minste av de tre hus den hadde med og hvorav de to ble satt op på andre steder i Nordishavet hvor norske fangstfolk inntil da hadde anledning til å virke. Nogen anneksjon ble ikke foretatt. Skibsreder Harald Leite fra Ålesund har imidlertid tatt Viktoria Land i privatrettslig besid­delse så øen er hans eiendom.

Når russerne nu har annektert Vik­toria Land eller Victoriaøen er det, skriver Morgen­bladet, antagelig på det grunnlag at øen ligger innenfor den russiske polarsektor. Sovjetregjeringens hand­ling rammer også nogen av de har­dest arbeidende blandt den norske befolkning, fangstmennene. For efter at Sovjets flagg nu er heist på øen, må man forutsette at det næste skritt vil være at russerne erklærer fangst­området for russisk og trekker op en 12-milsgrense som norske fangstmenn ikke våger å overskride.

NTB. har hatt en samtale med fun­gerende byråchef Sigurd Maseng i utenriksdepartementets arktiske og antarktiske kontor i anledning av en meddelelse om at Viktoriaøen i Nord­ishavet er blitt annektert av en rus­sisk ekspedisjon som var ombord på isbryteren «Knipovitsj».

Hr. Maseng oplyser at departe­mentet mandag middag mottok et te­legram fra vår legasjon i Moskva som innberettet at det offisielle blad Izvestija søndag morgen hadde bragt en meddelelse om at en ekspedisjon fra isbryteren «Knipovitsj» var gått iland på Viktoriaøen. De heiste Sovjetunionens flagg der og annekterte landet i Sovjetunionens navn og de foretok opmålinger m. v.

Utenriksdepartementet gjorde straks det interesserte fagdepartement opmerksom på denne meddelelse fra legasjonen. Der ble også til orientering for legasjonen i Moskva sendt et telegram med oplysning om at der den 16. desember 1930 var blitt an­meldt til utenriksdepartementet en privat okkupasjon av Viktoriaøen av H. M. Leite, Ålesund. Leite angav formålet med okkupasjonen å være at han ønsket et støttepunkt for hvalross- og selfangsten.

Fra russisk hold foreligger foreløpig ikke nogen offisiell meddelelse om russernes okkupasjon hverken i vår legasjon i Moskva eller til utenriksdepartementet.

– –

Det norske anneksjonskilt på Victoria-øen, fotografert like etterat det ble satt opp i 1930.   På skiltet står det:

Victoria Island claimed for Harald M. Leite, Ålesund, Norway.

Ø. Eliassen, skipper at m/s «Bratvaag».

8. august 1930.

1. Tusvik.

 2. Alvestad.

Victoriaøen eller Victorialand, som den også kalles, ble opdaget i 1898 av to fangstmenn fra Tromsø. Dagen efter ble øen besøkt av fangstskibet «Victoria» fra Tromsø og skipperen døpte øen for Victorialand efter sitt fartøi. Siden har nordmennene hvert år når værforholdene har tillatt det, drevet fangst fra øen. Victoriaøen ble forresten som før meddelt den 15. desember 1930 okkupert privat av Harald M. Leite, Ålesund, en okkupasjon som ble foretatt ved kaptein Eliassen under dr. Horns videnskabelige ferd med «Bratvaag» i 1930, da Andrées leirplass ble funnet på Kvitøya.

Der er nu sendt den norske legasjon i Moskva meddelelse om denne okkupasjon.

Fra russisk hold foreligger forøvrig hittil ikke nogen offisiell meddelelse om russernes okkupasjon.

Fra russisk hold foreligger for øvrig hittil ikke nogen offisiell meddelelse om russernes okkupasjon, hverken til vår legasjon i Moskva eller til utenriksdeparte­mentet.