Print Friendly, PDF & Email

Reindrift på Spitsbergen

Reindrift på Spitsbergen

20000 vildren skal tæmmes

En finmarkings storstillede plan

Av Nils Johansen, Sør-Varanger, februar 1921

Tromsø 9/3-21.

Det var med interesse jeg læste «Nidaros» meddelelse i nr. 36 om rendrift på Spitsbergen. At rendriften på Spitsbergen vil bli et lønnsomt foretagende, har jeg hørt uttale av folk som skulde forstå sig på den ting. Likeså sikkert er det, at denne sak ikke er uten nasjonaløkonomisk interesse. Men at en kanadier skulde bli sjælen i et slikt foretagende det kom mig virkelig overraskende. Det mest naturlige var dog at denne erhvervkilde blev utnyttet av nordmænd. For det første er jo Spitsbergen norsk land? Dernæst skulde vel nordmænd ha mindst likeså gode forutsætninger for at drive et slikt foretagende som hvilken som helst utlænding.

Det er da også nordmænd, eller ialfald en nordmand som allerede har gjort de forberedende skridt til rendrift på Spitsbergen, så den nævnte kanadier har altså ikke utkastet tanken.

Den første på det området er så vidt jeg vet en kjendt finmarksmand, hr. Pedersen i Tana. Som ekte naturven, interessert arktisk forsker og ivrig fisker og jæger, har hr. Pedersen gjentagne gange besøkt Spitsbergen og er vel den mand som har det bedste kjendskap til de forhold som betinger rendriften der oppe. Og hr. Pedersen har allerede for 1 år siden for mig skissert en plan, som er likeså original som storstilet.

Han vil tæmme hele Spitsbergens vildrenbestand. Planen kan vel ved første øiekast synes fantastisk; men den er nok godt underbygget.

– Men vildrenen er jo snart utryddet på Spitsbergen, innvender jeg.

– Det er bare sludder, sier hr. Pedersen, den er skræmt væk fra kysten, så ikke enhver som farer forbi, får øie på den; det er det hele.

– Men de skyter jo en mengde der oppe?

– Å pytt! De er ikke istand til å skyte så mange at det når op mot tilveksten, slik som jakten har været drevet hittil. De sidste 5 år har været gode renår, så stammen trods jakten har vokst betragtelig. Den har neppe nogen gang været større end nu. Det, som mer end jakten har indflydelse på vildrenbestanden er værforholdene; og de har som sagt nu i flere år været gunstige.

– Hvor mange dyr tror De det kan være der oppe i alt?

– Spitsbergenstammen tæller for øieblikket mindst 20000 dyr, sier Pedersen.

– Og den tænker De å tæmme?

– Ja, det er meningen å forsøke ialfald.

– De kan da ikke være alene om dette?

– Nei, jeg har sikret mig hjælp av de to – tre flinkeste fjeldfinner i Finmark. De har nu tæmmet den sidste vildrenhjord i Nord-Norge.

– Var det vildren heroppe?

– Ja, det var en hjord på et par hundre dyr, men siden den blev tæmmet for et par år siden, vet jeg ikke om det nu er flere igjen; det vil si av virkelig vildren. De spredte dyr slår sig sammen med tamrenflokkene og da er de snart færdig.

– Hvordan har De tænkt å tæmme slik en mængde?

– Å, får vi først tæmmet 20-30 dyr er det værste gjort; da er hele stammen sikret.

– Men hvordan vil De ta fat på disse 20-30 dyr?

– Ja, se det er netop saken. Jeg har tænkt mig å fange dem i faldgruber; men da må jeg først grundig ha studert deres vandringer eller «træk», for å få anbragt faldgrubene på et slikt sted at de ikke er til å undgå. Og går det da godt har vi de nødvendige dyr til å begynde med.

– Har De tænkt å sætte ivei med dette snart?

– Ja, jeg reiser til Spitsbergen snarest råd er og blir der næste sommer, trolig også næste vinter, for å træffe de nødvendige forberedelser.

– Men hvis så forsøket med faldgrubene mislykkes?

– Så fører vi tamren fra Finmarken der over.

– Og tæmmer vildrenen ved hjælp av den tamme?

– Ja, det er netop ikke så vanskelig.

Hr. Pedersen reiste til Spitsbergen i juni 1920 og er formodentlig nu der oppe. Han er sportsmand og fortrolig med den arktiske vinter, så det er ingen grund til ængstelse for hans skyld. Og nu til sommeren skal planen realiseres. Han klarer det nok, sådant den lar sig utføre.

Med hensyn til moskusoksen, som også var nævnt i artikkelen, vil den utvilsomt bli en værdifuld forøkelse av vår arktiske fauna. Dumt var det, at Otto Sverdrups moskusokser i sin tid ikke blev sendt herop isteden for til skogen i Jämtland. I all verden hadde de der å gjøre? I disse uvante omgivelser måtte de død av hjemlengsel.