Print Friendly, PDF & Email

Olsensynken – en forklaring på navnet

Bergens Tidende 1/11-1927

Få nordmand har oplevet så meget, men sagt så lite om sitt livs eventyr som Andrew Olsen. Han som i kredsen av kamerater og venner var så humørfyldt og kvikk og kunde fortælle så livfuldt og fengslende om det som andre hadde gjort, han hadde ”ikke noget særlig å si” når han blev besøkt av journalistene fra Amerikas eller Eng­lands storblad, eller når man her hjemme tok en liten beskjeden notisbok frem for å notere litt av hvad han dog i hell private og fortrolige samvær av og til kunde gi små gløtt ind i. ”Jeg er bare en almindelig arbeidsmand,” sa han.

Arbeidsmand det var han med liv og sjæl, men ingen almindelig arbeidsmand. Han had­de kjæmpekræfter og kunde der­for i sine beste år lett yde to mands arbeid. Dertil kom at han ved sin fremragende dygtighet, klare indsigt, energiske flid og store utholdenhet snart påkaldte almindelig opmerksomhet, og disse egenskaper forenet med en ubestikkelig hæderlighet gjorde, at han over alt blev betrodd ledende stillinger, som han skjøt­tet med den største akkuratesse og pålitelighet.

Andrew Olsen

Andrew Olsen var født på Olsnes i Brudvik 5. oktober 1859. 18 år gammel reiste han til Amerika og begyndte smått, var først sauegjeter, drog så ill Canada og deltok i to år i byggingen av flere store jernbaneanlegg. Han blev snart anset for å være en mand som anlægget hadde interesse av og blev til­budt et stort stykke land (hvor nu en av Canadas største byer ligger) for å fortsætte som arbeidsleder. Men han vilde tilba­ke til Statene og blev her arbeidsleder under byggingen av en av de Store Pacific-baner. – Under mange farer og store vanskeligheter gjorde han her et arbeid, hvis betydning man vil kunne danne seg en mening om, når man hører, at jernbanestyret i anledning av den store utstillingen i San Francisco indbød hr. Olsen til en reise fra Norge via San Francisco til Meksico og så igjen tilbake til Norge – som Pacificbanens gjest.

Det er dog som gullgraverpioner Andrew Olsen er blitt mest kjendt både herhjemme og i Amerika, hvor han ofte blev kaldt ”Guld-kongen”. – Han var banebryter for guldgraverne. – 17de august 1896 blev det før­ste guldkorn fundet i Klondyke av George Carmark, og 7de september samme år skjerpet hr. Olsen sin store eiendom der borte, som snart gjorde ham til en meget formuende mand. Sene­re var han gjentagne ganger på forretningsreise til England og solgte tilslutt sine miner på Lon­dons børs. Men hr. Olsen la ikke op for det. Han var fremdeles den stilfærdige arbeidsmand, som måtte være i virksomhet.

Så drog han tilbake til Nor­ge, efter 20 års fravær, og forsøkte gullgraving i Finmark; men forekomstene viste sig ikke drivværdige. Han drog derefter på sæl- og isbjørnsfangst ved Grønland og på vandboring ved Reykjavik. Nu vilde han gjerne komme litt til ro her hjemme, og kjøpte gården Lønningen (i Fa­na), som han drev op på 10 år fra 2 til 10 kyr.

Han solgte så gården for at kunne trække sig tilbake og hvile, men han drog atter ut på langfærd. Da Kings Bay kulkompani blev dannet, måtte hr. Ol­sen være til tjeneste, og nu helt nord på Svalbard, hvor han opsøkte de bedste kulfelt, – og hvor den bedste grube fremdeles bærer hans navn.

Hr. Olsen var ugift. Han var tilbakeholden, men godhjertet og vennlig mot alle. Mange fik nyte godt av hans midler.

Hans kjærlighet til hjembyg­den har gitt sig et meget vakkert utslag i at han testamentarisk har foræret sin fædregård og 12,000 kroner til et oprettendes gamlehjem for Brudvik.