Print Friendly, PDF & Email

Hopen den ensomme øy i Svalbard-området

Bergens Tidende 17/6 1941

Fiskerikonsulent Iversen skriver om resultatet av sine undersøkelser i denne øde fjellheim i Nordis­havet.

Hopen heter en ishavsøy i Svalbard-området. Smal og langstrakt, naken og ødslig ligger den i et farvann som er sjelden beferdet og fullt av sterk strøm og tåke.

Trolig er øya første gang opdaget da engelskmenn og nederlendere i slut­ten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet gjorde store anstrengelser for å finne en sjøvei til Kina og Ostindia nordenfor Europa og Asia. Under disse tok­ter, som i hvert fall førte til klarere begrep er om polarfarvannene nord for Norge og Russland, har sikkert en og annen ekspedisjon observert Hopen, men beskrivelsene er så ufullstendige at øya like fullt måtte sies å være blandt de ukjente. Den som synes å være mest sikker i sin påstand blandt de eldste farere er nederlenderen Jan Cornelius Rijp, som helt i slutten av 1500-tallet traff på en ensom øy han kalte «Visch Eylandt». Med «Visch» kan han ha ment fisk eller kval.

Under den norske fiskeriadministra­sjons undersøkelser i de nordlige po­lare farvann har fiskerikonsulent Thor Iversen ved flere høve vært i land på Hopen, og beskrivelsene av disse turer foreligger nu trykt som et ledd i Fiskeridirektoratets skrifter.

Iversen skriver først om det vesle en før visste om Hopen. Derefter om­taler han tre besøk han gjorde på øya i 1924 og senere to besøk, i 1929 og i 1930. Under opholdene brukte han fo­toapparatet flittig, og ellers blev det samlet inn botanisk og geologisk ma­teriale. Tilfanget han slik har fått gjør han rede for så passe utførlig, at ishavsøya Hopen i all sin ensomhet og beskjedenhet blir en kjent størrelse innen Svalbard-området. Så langt det var mulig med enkle midler og uten spesiell fagkunnskap i landmåling, sam­let Iversen også materiale for å bedøm­me øyas beliggenhet og utseende. Ef­ter en kartskisse viser Hopen sig å være 37 km. lang og 0.9 -1.8 km. bred. Fjelltoppenes høide varierer mellem 200 og 365 m. o. h. Fjellsidene både mot vest og øst er meget bratte og ubestigelige, mens de helninger som fører ned til forskjellige senkninger mellem fjellene, er svakt skrånende. Fjellsidene mot havet styrter ofte rett ned i sjøen uten flatere strand, men flere steder er det dannet flate strand­partier selv under fjellene. Plante­veksten er sparsom både med hensyn til utbredelse og artenes tall. Zoolog Einar Koefoed forestod innsamlingen av det botaniske materialet, efter hans foreløbige bestemmelse finnes det 15 arter blomsterplanter foruten forskjel­lige mosarter, sopp og lav. Av pattedyr så ekspedisjonen bare kvitrev og blårev men om vinteren og til de tider driv­isen støter mot øya, blir den besøkt av isbjørn.

Det er isbjørn og rev som har fris­tet norske fangstmenn til overvintrin­ger på Hopen. Ja, for så ganske øde er ikke øya at ikke norske fangstmenn har vært der og rasket i hop fangst­hytter av all rekveden som finnes om­kring øya, i alt har en funnet 4 slike hytter der oppe. I en av dem har en nederlandsk sportsmann A. W. van Hogendorp skrevet: ”Jeg er i norsk hus in northern house uten proviant.” Han blev nemlig sommeren 1928 ved en merkelig feiltagelse satt i land og efterlatt alene på Hopen i stedet for på Sørkapp (Spitsbergen). Han måt­te opholde sig på øya nesten uten pro­viant og uten skytevåpen i omtrent en måned før han tilfeldigvis blev fun­net av fangstskuten «Skjoldmø».

På en varde leste zoolog Koefoed «Duc d’Orleans» og antagelig årstallet 1909. Men nogen meddelelse om at her­tugen av Orleans på en av hans jakt­turer besøkte Hopen, har forfatteren ikke kunnet finne.

De fire fangsthytter ligger alle på østsiden av øya, det er også letteste side å komme i land på. Oplysninger som gamle beretninger gir, viser bl. a. at Hopen må ha vært besøkt i den store hvalfangsttid. Men noget almindelig tilholdssted har øya sikkert ikke vært i den tid, like så lite som den har vært det i den senere selfangsttid. Det har bare vært leilighetsvis at skutene ank­ret op på lesiden av øya, dybdene til­later nemlig ikke ankring, kystene er strake og øya mangler beskyttet havn.

Iversen slutter beskrivelsen med å nevne at det i fremtiden kanskje kan bli behov for en værvarslingsstasjon på Hopen – noget i likhet med Bjørn­øya og Jan Mayen. Hvis det ikke skul­de finnes meget verdifulle mineraler kan vel Hopen neppe utnyttes til an­net enn vinterfangst eller værvars­lingsstasjon. Revebestanden vil kan­skje ikke kunne tåle beskatning hvert år, muligens bare hvert annet eller hvert tredje år. Det er mulig at ut­veksling leilighetsvis finner sted ved innvandring over isen fra Edgeøya, og omvendt. For isbjørnen stiller det sig anderledes da den ikke er fast knyttet til øya året rundt; den besøker øya i lag med drivisen. Det er bare nogen enkelte – især kanskje uerfarne ungbjørn – som lar isen drive fra sig og ikke jumper på i tide. De blir gå­ende og vegetere på øya ofte lang tid om sommeren inntil drivisen atter kom­mer.