Print Friendly, PDF & Email

Henry Larsen har forsert Nordvestpassasjen begge veier

av Per Bratland
(Arbeiderbladet 29/7 1957)

 

En norskfødt kanadier, superintendent ved «Mounted Police» Henry Larsen fra Hvaler ved Fredrikstad, er blitt utpekt til å representere den kanadiske regjering ved avdukingen av Otto Sverdrup-monumentet i Steinkjer 21. juli i år. Avdukingen vil bli foretatt av Kronprins Olav.

Larsen er sjef for den arktiske avdelingen av det kanadiske politi, og han er selv en fremrakende oppdagelsesreisende i arktiske farvann. Med en liten 80 tonns politibåt har han bl. a. forsert seg gjennom Nordvestpassasjen begge veier. Han og hans menn er de eneste i verden som har klart det.

Bakgrunnen for den kanadiske regjerings oppmerksomhet ved avdukingen av Sverdrup-monumentet er Otto Sverdrups innsats i den kanadiske ishavssektor. Som leder for den annen «Fram»-ferd i årene 1888 – 1902, har Sverdrup æren for oppdagelsen og utforskingen av den øygruppen som fremdeles bærer hans navn. De største øyene i gruppen er Axel Heibergs øy, ca. 35 500 kv.km, Ellef Ringnes øy 13 500 kv.km, Amund Ringnes øy 5 800 kv.km og Kong Christian land. Øyene er vanskelig tilgjengelige, men ligger i gode fangst- og viltdistrikter.

De kanadiske myndigheter har også ytt et bidrag til reisningen av monumentet.

Superintendent Henry Larsen er en fargerik personlighet som er kjent overalt i de nordligste deler av Canada. Som ansvarshavende sjef for politistyrkene der, hersker han som en ukronet konge over en verden av øyer, fangstfolk, eskimoer, sel, rev og isbjørn – hans myndighetsområde strekker seg fra 60. breddegrad og så langt mot nord som det er land. Hans «rike» har en utstrekning som kommer nær opp til det vi forstår ved Vest- Europa, men det bor bare 30 000 mennesker der.

 

Skjebnen kan være noe erte­lysten av seg enkelte ganger. Den mannen, som den kanadiske regjering sender som sin repre­sentant til avdukingen av Sverdrup-monumentet i Steinkjer 21. juli, er en forhenværende nord­mann hvis store mål i livet var å bli skipper på en seilskute. Han oppnådde det aldri her i landet, for han ble født for seint. Den dagen han møtte med sine eksa­menspapirer, klar til å overta en skute som ansvarshavende, var de siste store fartøyene levert til opphogging.

De fleste andre ville gitt seg. Det så et øyeblikk ut som også vår mann skulle kapitulere. Han tok hyre på en av Fred. Olsens Nordsjø-båter, men det varte ikke lenge før han fant det altfor kje­delig å passe maskintelegrafen i pendeltrafikken mellom Norge og de nærmeste fremmede land. Han dro ut i verden for å finne en seilskute.

Han fant noe som liknet til slutt, og skrev sitt navn inn i hi­storien med skuta. Men for å opp­nå sjansen, måtte han bli politi­mann i Canada.

 

Ukronet hersker over en verdensdel

 

Og slik har skjebnen ført ham fra det ene rare til det andre, så han i dag sitter som en slags ukronet hersker over en hel ver­densdel. Hans korrekte navn og tittel er: Superintendent. Henry Larsen, Head of «G»-division, Royal Canadian Mounted Police. Hans rike er hele det arktiske Canada – fra 60. breddegrad og nesten opp til Nordpolen. Med en 80 tonns skute som tilhører det politiet han nå er sjef for, har han seilt gjennom Nordvestpassasjen begge veier. Et stort antall verdensberømte oppdagelsesreisende har måttet gi opp det som Larsen har gjennomført som en ganske ordinær politiekspedisjon – og den dag i dag står han, hans skute og hans menn, som de eneste som har klart denne bedrift. Den nye kjempeisbryteren «Labrador», som den kanadiske regjering har latt bygge og som nettopp er satt inn i tjeneste i nordlige farvann, har ennå ikke prestert det som lille «St. Roch» klarte.

Når Larsens utrolige reiser er så lite kjent, skyldes det at de ble gjennomført under krigen.

 

Et møte med Roald Amundsen ble hans skjebne.

 

Jeg traff Larsen på et hotellværelse i Ottawa straks etter at det var blitt bestemt at han skulle dra til Norge i juli. Politisjefen var et eneste stort smil, han fløt over av glad forventning og plap­ret løs om Fredrikstad i gamle da­ger, om sitt møte med Roald Amundsen og om sine opplevelser i Ishavet.

– Hvor møtte De Amundsen?

– Jeg var tredjestyrmann om­bord på «Theodore Roosevelt» og Amundsen besøkte oss i Seattle. Omdahl reise hjem med skipet, og jeg ble riktig gode venner med ham. Dette møtet ble en av de vesentligste årsakene til at jeg orienterte meg nordover. La meg like godt innrømme med en gang at det var eventyrlyst som drev meg. Jeg kunne ikke slå meg til ro på den slagne landevei hverken til lands eller til vanns.

Larsen forteller hvordan even­tyret begynte. Han kom seg om­bord på en 120 fot lang skute – «Maid of Orleans» – som gjorde tu­rer fra Seattle og Vancouver nord­over til Coronation-sundet og handlet med eskimoene der. To år ble han med. Han foretok sledeturer med hundespann, han ble kjent med farvannet og med flere av de politifolkene som han se­nere skulle bli sjef for. Han likte seg. Det gikk opp for ham at det egentlig ikke var seilskuter han var på jakt etter, men de store opplevelser, spenning, det som gir tilværelsen farge. Han bestemte seg for å bli, og søkte om kanad­isk statsborgerskap. I 1928 ble han kanadisk statsborger og politi­mann.

80-tonneren «St. Roch», som er bygd for «Mounted Police» med henblikk på patruljetjeneste i de arktiske områdene, ble hans ar­beidsplass med en gang. Den før­ste turen hans ble gjennomført med en annen som sjef, en sivil. Men allerede på tur nr. 2 var Larsen sjefen, og han la opp pa­truljetjenesten etter nye retnings­linjer. Sjøfolk ville han ikke ha med, bare politimenn.

– De gjorde som jeg ville uten å diskutere. De visste ikke bedre. Og jeg lærte dem opp til sjøfolk av den spesielle typen som Isha­vet krever, sier han.

 

Finnmark tettbebodd som en storby i sammenlikning.

 

Larsens innsats var slik at for­fremmelsene kom slag i slag: Kor­poral 1929, sersjant 1930, stabsser­sjant 1942, inspektør 1944, super­intendent 1954. Gradene må ikke forveksles med de militære. En sersjant-tittel i «Mounted Police» er jevngod med meget høy militærgrad.

Etter 13 overvintringer i arkt­iske områder og etter å ha krys­set Nordvest-passasjen begge veier, ble han i 1949 overført til hovedadministrasjonen i Ottawa, hvor han overtok ledelsen av den såkalte «G»-division og dermed det umiddelbare ansvar for poli­tiarbeidet overalt nordenfor den 60. breddegrad. Han har 180 mann til disposisjon til å føre kontroll med livet i et landom­råde som er stort som en ver­densdel!

Skal en forstå hva det dreier seg om, må en være klar over noen grunnleggende kjensgjer­ningen Canada er større enn Eu­ropa inklusive den europeiske de­len av Sovjet-Samveldet. 40 pro­sent av Canada ligger nordenfor den 60. breddegrad. Landområ­dene der er ikke selvstendige provinser (stater) slik som pro­vinsene nærmest grensen mot De forente stater. De nordlige områder styres direkte av myndighe­tene i den føderative stat, altså av regjeringen i Ottawa. 80 pro­sent av det kanadiske folk bor langs grensen til De forente sta­ter – ikke lenger vekk fra gren­sen enn om lag 15 norske mil. Nordenfor den 60. breddegrad bor i alt bare 30,000 mennesker. Dette betyr at Finnmark er tettbebodd som en storby sammen­liknet med Canadas nordlige om­råder. Larsens kjemperike er et land der rev, sel og isbjørn her­sker, der det bare lever eskimoer og noen hvite pionérer som en­ten er knyttet til handel med eskimoene, til fangstlivet eller til militære og vitenskapelige stasjoner i ødemarken.

Få indianere lever nord for den 60. breddegrad. De får pa­nikk når de kommer utenfor land med skog, mens eskimoene på sin side får romskrekk (klau­strofobi) når de ved et uhell havner i skog. Alt i alt lever det i dag 11000 eskimoer i de nord­lige områdene, for det meste etter kysten, på fastlandet og på øyene, og tallet stiger langsomt etter at de kanadiske myndighe­ter har iverksatt et helsepro­gram og en del sosiale tiltak for å redde eskimoene fra utslet­telse. Men situasjonen i nord ka­rakteriseres først og fremst av vekst i den hvite folkegruppen.

 

En for alle og alle for en.

 

Det vil føre altfor langt å for­telle historien om Henry Larsens forsering av Nordvest­passasjen, først fra Vancouver til Halifax i 1940–42 og så tilbake til Vancouver i 1944. At reisene var dramatiske er mildt sagt, med storm og snøtykke, isskruinger og farlig ukjent farvann, med strøm som herjet med ski­pet som det skulle være en hjel­peløs tømmerstokk.

Under turene besøkte de alle de bebodde steder de kunne overkomme, og det ble for det meste eskimo-leire.

– Jeg må beundre eskimoene, sier Larsen. Ingen er mer hjelpsomme overfor hverandre, ingen andre så utholdende når det røyner på, og de er så glad i barn at de kan stå som eksempel for den hvite verden. Jeg har aldri sett en eskimo betrakte et barn som uønsket, ikke en gang når han må ta seg av andres barn. Hvis noen dør eller av andre grunner ikke kan ta seg av barna sine mer, blir disse øyeblikkelig adoptert av familier i nærheten og behandlet helt ut som egne barn.

De eskimoene som bor på Boothia og Adelaide-halvøyene, og rundt omkring King William øya, har det sannsynligvis vanskeligst, fortsetter Larsen. Fangstforholdene er mindre gode, og på vårparten er det mange familier som lider nød. En kan se det på klærne. Kvinnene og barna må holde seg til hytter og telter, bare mannfolkene har klær nok til å ta lengre turer. Jaktutbyttet kan være ujevnt fordelt på jegerne, men det spiller ingen rolle. Suksess for én betyr suksess for alle, for de deler, og det ser ut til at de alltid deler likt. Og de besøker hver andres hytter og spiser hverandres mat som det skulle være felleseie. Når situasjonen er særlig alvorlig, hender det at eldre folk begår selvmord rett og slett for å redde mat og klær for dem som fortsatt er i form, eller som nettopp er begynt på livet.

 

Fra pil og bue til magasingevær . . .

 

– Hva kan så politiet gjøre, hvilke oppgaver har det under slike forhold?

– Å være politi i arktiske områder har liten likhet med å være politi i en by eller i tettbebygde bygder. Vår oppgave er å hjelpe til på alle måter, enten det dreier seg om naturlige politioppgaver eller ganske annet arbeid. Vi søker å holde rede på folketallet, registrerer fødsler og dødsfall, transporterer syke folk til lege og til sykehus. Vi hjelper til med å bringe skoleundervisningen inn i ordnede former. Vi søker å forklare eskimoene at de ikke må drive rovjakt. Helt til for en 25 år siden brukte de pil og bue, og det er klart at dyrebestanden ikke ble så hardt beskattet på denne primitive måten. Nå er alle utstyrt med magasingeværer, og jakten drives til dels fra båter som er utstyrt med motor. Det betyr at eskimoene må være på vakt for ikke å ødelegge livsgrunnlaget for seg selv.

– Forstår de det?

– Eskimoene er meget intelligente, og de elsker å lytte til forklaringer, så jeg tror våre advarsler fører til resultater.

– Og eskimoene holder fast ved sitt nomadeliv?

– Ikke alle. Mange tar fast arbeid ved de hvite sentra, flyt­ter inn i hus og forandrer hela sin livsførsel. Men de fleste tri­ves best ved sin gamle livsform. De er ikke helt på bølgelengde med oss hvite, understreker Lar­sen. De hører på sin måte til de fineste mennesker i verden, men de har andre begreper enn vi om hva som kreves i et samfunn og hva som er rett og riktig. Men­neskeliv tar de det ikke så nøye med som vi gjør, og hvert år er det mordaffærer vi politifolk må ta oss av. Eskimoene har en viss tilbøyelighet til å drepe bakfra, og det er ofte kvinner eller da helst mangel på kvinner som er mordårsak.

Superintendent Henry Larsen er nok mye ute på reiser. Nå fo­regår de for øvrig helst med fly og helikopter. Det er slutt med de lange båtturene og sledeturene, med overvintringene, med spenningen og slitet. Om noen år går han av, faller for aldersgren­sen. Men han har da fått tid til å skaffe seg familie. Han er gift og har tre barn og gleder seg til den fritid som han får når han gir opp politijobben.

Det Norge han reiser tilbake til, er forskjellig fra det landet han forlot. Han er fullt klar over det, og nettopp derfor er spennin­gen så stor. Men egentlig har han aldri sloppet taket på Norge. Hans arbeid oppe i isørkenen har stadig minnet ham om gamlelan­det. Overalt støter han på norske navn: Amundsen-golfen, Queen Maud-sundet, Sverdrup-øyene med Ellef Ringnes, Amund Ring­nes, kronprins Gustaf Adolf og andre strødd utover i form av øyer, fjorder og sund.

Og det er Sverdrup-øyene som fører ham hjem denne gangen.