Print Friendly, PDF & Email

Et verdifullt dokument fra Fridtjof Nansen funnet på Frans Josefs Land i 1902

Tidens Tegn 21/3 1931

Gjennem sendemann Bachke i Washington har den norske regjer­ing i disse dager mottatt en likeså interessant som verdifull gave, nemlig det budskap som Fridtjof Nansen nedla i sin overvintringsleir ved Kapp Norge på Franz Josefs land i 1896, da han og Hjalmar Johansen brøt op for å marsjere videre mot syd.

I brevet, som er datert tirsdag 10. mai 1896, beretter Nansen først i all korthet om «Fram»-ekspedisjonen og om hvordan han og Johansen forlot skuten og nådde 86 grader 14 minutter nordlig bredde, da de måt­te vende og søke sig tilbake til Frans Josefs Land. De nådde nord­spissen av dette i august 1885 og fant det da tryggest å overvintre. Meget interessant er slutten av bud­skapet: ”Vi antar at være på Giles land” (altså Kvitøya). Som Nan­sen selv beretter var deres ur stan­set, og de kjente derfor ikke leng­den, derav denne misforståelse.

Nansen og Johansen blev som bekjent funnet i 1896 av den engel­ske Jackson-ekspedisjon på Frans Josefs Land. Før de brøt op fra sin leir var det altså at Nansen efterlot sig denne skrevne meddelelse som blev lagt i et kobberrør fra et primusapparat. Seks år senere, i mai 1902, kom den amerikanske Baldwin-Ziegler-ekspedisjonen under ledelse av polarforskeren Evelyn Briggs Baldwin til Kapp Norge og fant brevet, som Baldwin senere trofast har be­vart og altså nu skjenket den nor­ske regjering. Budskapet er skre­vet på begge sider av et notisbokblad og har holdt sig meget godt, det kan fremdeles leses uten van­skelighet.

Nederst ser man beholderen brevet lå i.

Ziegler-ekspedisjonens mål var Nordpolen, men på grunn av for­skjellige ugunstige omstendigheter kom den ikke lenger enn til Frans Josefs land.

Ifølge bestemmelse av kirkedepartementet vil det interessante do­kument bli opbevart i Universitets­biblioteket, og det kommer i den nærmeste fremtid til å bli utstillet sammen med en del andre dokumenter vedrørende «Fram»-ferden.

(Baldwin-Ziegler-ekspedisjonen er omtalt i Svalbardminner nr.36).