Print Friendly, PDF & Email

En merkelig tysk aksjon på Spitsbergen i 1933

Av Adolf Hoel (Polartidende 1952)

Våren 1933 kom en henvendelse fra det mektige tyske industrikonsern Vereinigte Stahlwerke A.G. Düsseldorf til Handelsdepartementet med tilbud om et lån på 10 000 000 mark til finansiering av videre utbygging av norsk kullgruvedrift på Sval­bard. Henvendelsen kom i april samme år gjennom en tysk bergverksdirektør, Ernst Walter, som opp­søkte meg på mitt kontor. Grunnen til at Walter henvendte seg til meg var den at jeg kjente ham fra mange år tilbake. Jeg stiftet hans bekjentskap på Spitsbergen, hvor han i årene 1911 og 1914 fore­tok reiser for å undersøke kullfelter tilhørende grosserer Chr. Anker, Halden. Et tysk syndikat hadde disse kullfelter på hånden.

Herr Walter sa at han var kommet har med et spesielt oppdrag fra Vereinigte Stahlwerke A.G. Dette selskap var beredt til å utbygge kullfelter på Spitsbergen tilhørende den norske stat eller sel­skaper hvori staten var interessert, slik at den nor­ske produksjon kunne komme opp i en million tonn kull pr. år. Herr Walter ville gjerne undersøke om den norske regjering hadde noe prinsipielt å inn­vende mot at det fremkom et sånt tilbud fra det tyske firmas side. Likeledes ville firmaet sette pris på om regjeringen ville oppnevne en sakkyndig til å stå firmaet bi med opplysninger til bruk for utarbeidelse av forslaget.

Jeg spurte Walter hvilken interesse Vereinigte Stahlwerke hadde av å finansiere norsk kulldrift på Spitsbergen. Herr Walter svarte hertil. «Das ist unserer Beruf und hat sowohl finanzielle, technische und wissenscaftliche Interesse, aber die Sache hat keine politische Seite. Wir halten die Spitzbergen-fragen als einer der grössten Fragen der Zeit, sowohl auf wissenschaftliches, technisches als auf kommerzielles Gebiet».

Jeg sa til herr Walter at denne saken måtte fore­legges Handelsdepartementet, hvorunder Svalbards administrasjon var henlagt. I første rekke burde han oppsøke industridirektør Hj. Batt.

Herr Walter ba meg da om å introdusere ham for Handelsdepartementet. Jeg lovet det og den 25. april sendte jeg et brev til Handelsdepartementet og omtalte herr Walters ærend. Gjenpart av dette brevet ble samme dag sendt til Utenrikdepartemenet. Jeg sluttet mitt brev med å si at det tyske firmas henvendelse burde grundig overveies. Jeg skrev dette fordi jeg mente at det kanskje lå poli­tiske planer bak tilbudet, og dem burde man til­telle få greie på.

Walter henvendte seg så til Handelsdepartementet og talte med direktør Batt. Etterpå hadde jeg flere konferanser med Batt om saken. Vi var begge enige om at henvendelsen var høyst påfallende, og i departementet tvilte man overhodet på at Walter hadde noe med det tyske syndikat å gjøre, dette også av den grunn at han ikke fremla noen full­makt fra selskapet. Vi ble da enige om å si til Wal­ter at han måtte skaffe seg en slik fullmakt. Da kom omgående telegrafisk, og lød som følger:

”Wir bestätigen Ihnen hiermit wunschengemäss ausgedrűcklich dass Sie von uns beauftragt sind, mit de Königlich Norwegischen Regierung in der Angelegenheit Spitzbergen Verbindung aufzunehmen.”

Departementet så imidlertid også etter at fullmakten var fremkommet med skepsis på Walter og hans misjon. Dette skjønte Walter og han fore­slo at Departementet skulle sende en mann til Vereinigte Stahlwerkes kontor i Berlin for å un­dersøke saken nærmere. Departementet var enig heri og ba meg reise der ned. Det blev avtalt at jeg skulle være i Berlin den 3. mai.

Jeg møtte opp til fastsatt tid på selskapets kon­tor. Til dette møtet hadde det innfunnet seg for­uten direktøren i Berlin også 3 – 4 medlemmer av selskapets styre i Düsseldorf. Disse herrer bekreftet fullt ut herr Walters meddelelser, og saken ble inn­gående diskutert. Pengene skulle vi få på meget gunstige betingelser, og hvis Norge på grunn av kullavtalen med England ikke skulle kunne bruke en så stor mengde kull som forutsatt utbrutt, var tyskerne villig til å overta det kvantum som Norge ikke kunne absorbere.

Da de tyske forhandlere fikk det inntrykk at jeg stillet meg tvilende til realiteten av tilbudet, sa de at de ville utvirke at jeg skulle få audiens hos Hit­ler, som noen måneder i forveien — den 30. januar — hadde overtatt makten i Tyskland. De sa at han ville kunne bekrefte det tilbud om lån som Stahl­werke hadde fremsatt.

Møtet hos Hitler fant sted to dager senere. Jeg innfant meg i Reichskanzelei til avtalt tid. Det var merkelig hvor lett det var å komme inn i denne bygning. Det stod en væpnet vakt ved døren, det var alt. Det var ikke vanskeligere å få adgang her enn i et norsk departementskontor. På forværelset satt en herre som het Thomson. Han var sønn av en norsk skibsreder i Hamburg og talte norsk. Han fulgte meg inn til Hitler og presenterte meg. Den mektige diktator gikk imot meg med hevet arm og jeg bukket. Jeg er sannsynligvis den første nord­mann som Hitler har truffet. Jeg hadde en halv times samtale med ham. Han bekreftet at Stahlwerkes tilbud hadde hans tilslutning og hans store interesse.

Under størsteparten av samtalen kom han inn på forholdet til Sovjet. Han talte som i ekstase og skildret den fare som truet Tyskland fra Sovjet og sin kamp mot kommunismen. Han fremholdt også at Norge på grunn av sin beliggenhet hadde en meget utsatt stilling.

Jeg fikk under denne samtale bekreftet en følelse jeg hadde hatt helt fra Walter fremla Stahlwerkes tilbud om lån i Oslo at dette tilbud hadde en uten­rikspolitisk bakgrunn. Jeg var til å begynne med ikke riktig klar over hva den dypere grunn kunne være, men etter å ha tenkt over saken kom jeg til det resultat at saken hang sammen på følgende måte:

I 1932 kjøpte Sovjet-Samveldet et utbygget kullførende område på Spitsbergen, som tilhørte et hollandsk selskap, N. V. Nederlandsche Spitsbergen Compagnie. Formodentlig så Tyskland heri en fare for sine økonomiske og politiske interesser i det nordlige ishav, og for delvis å kunne nøytralisere denne trussel ville tyskerne bidra til å utbygge den norske kullgruvedrift på Svalbard, slik at denne kunne bli en kommersiell og politisk faktor av større betydning enn den hittil hadde vært. Ved eventuelle tyske subsidier til driften, ville denne lett kunne komme under tysk kontroll. Fra Norge hadde hadde jo Tyskland intet å frykte. Jeg forsto at Hitler her ville trekke Norge inn i et storpolitisk spill om Svalbard, og at det ikke kunne være tale om at vi kunne være med på en slik plan.

Man kan nu spørre hvilken av de tre aktører. Hitler, Stahlwerke eller Walter var tilbudets opphavsmann. Det er klart at de to første neppe kunne ha unnfanget denne idé. Det måtte være Walter, som var vel kjent med Spitsbergens forhold, og han hadde uten tvil fulgt godt med i den økonomiske og politiske utvikling i denne del av verden. Han hadde antagelig satt seg i forbindelse med Hitler og fremholdt for ham faren ved den russiske inn­trengen på øygruppen. Hitler var naturligvis straks klar over Spitsbergens store strategiske betydning og ville gjøre et mottrekk mot russernes ekspansjon. Det ville være av den aller største betydning for Tyskland ved en kommende krig med Sovjet som Hitler sikkert forutså, å ha en fly- og flåtebasis på øygruppen for å kunne avskjære tilførsler vestfra till Sovjet. Under de drøftelser som Walters syns­punkt fremkaldte var så planen om lånetilbudet oppstått. Hitler mente tydeligvis at et slikt han ville skaffe Tyskland anledning til å følge begiven­hetene på Spitsbergen og skaffe Tyskland en viss innflytelse og kjennskap til forholdene som kunne komme tyskland til nytte under en krig.

Etter møtet med Hitler reiste jeg strøks hjem og meddelte Handelsdepartementet muntlig resultatet av mine forhandlinger og undersøkelser i Berlin, og departementet var helt enig i mitt synspunkt.

Imidlertid fortsatte forhandlingene mellom Handelsdepartementet og Walter helt til begynnelsen av juni 1933. Grunnen hertil var den at departe­mentet ville skaffe seg så utførlige opplysninger som mulig om tyskernes planer. Den 19. juni sendte Walther et brev til Handelsdepartementet av føl­gende innhold:

”Höflichst bezugnehmend auf meine gestrige Unterredung mit Herrn Ministerialdirektor Batt ge­statte ich mir folgende Vorschläge zu unterbrei­ten: Um die im Bereich der Königl. Norwegischen Regierung gelegenen Kohlenfelder aufzuschliessen und auf eine Exportfähigkeit von 1 Millionen Tons jährlich zu bringen, und die Verkaufsfrage auf dem Weltmarkt zu regeln, wurde voraussichtlich ein Kapital von 10 Millionen Mark reichlich aus­reichend sein, Da aus der Natur der Sache heraus eine genaue Berechnung unmöglich ist, wurde ich vorschlagen, diese Summe der Norwegischen Regie­rung zur Verfügung und die auszuführende Arbei­ten unter Königl. Norw. Regierungskontrolle zu stellen. Es ist gedacht dass die Arbeiten so weit als möglich mit norwegischen Firmen gemeinsam aus­geführt werden, norw. Arbeiter und Norwegisches Material genommen wird. Mit diesem Kapital und mit den Erfahrungen eines grossen Werkes sowohl techn. als handelsmässig (Absatz) glaube ich die ganze Spitzbergenfrage auf eine absolute Rentabi­lität zu bringen, so, dass die theoretische Epoche damit beendigt wird und der Weltmarkt mit Spitz­bergenkohle zu rechnen hat. Ich bitte das Ministe­rium das gesagte in ernste Erwägung zu ziehen und verspreche bei meinem Auftraggeber das gleiche zu erreichen. Wenn die Absicht besteht diesen sei­tens der Königl. Norw. Regierung aufzunehmen, dessen Durchführbarkeit gar keinen Zweifel zulässt, so ist nötig, dass under allen Vorbehalten doch eine Beauftragung erfolgt.”

Resultatet av forhandlingene ble imidlertid at departementet avslo å benytte seg av Vereinigte Stahlwerkes tilbud.

Denne episode gir et interessant innblikk i den betydning som stormaktene allerede på det tids­punkt tilla den strategiske og økonomiske verdi av de arktiske områder, en betydning som har til­tatt i den grad at Arktis vil komme til å spille en dominerende rolle i fremtidige krigsoperasjoner.