Print Friendly, PDF & Email

De norske fangstmenn på Grønland sender værmeldinger til Norge

(Dagbladet 17/10 1922)

Den nye norske arktiske værvarslingsstasjonen ligger i Myggbukten på Øst-Grønland, hvor der er avmerket like nedenfor Frans Josef-fjord. På kartet ser man også de andre arktiske stasjoner som Norge har anlagt, på Spitsbergen, Bjørnøen og Jan Mayen. Det er den siste stasjon som har muliggjort anlegget i Myggbukten. Den planlagte danske stasjon skal ligge i nærheten av Kap Farvel ved Grønlands sydspiss.

En fangstekspedisjon fra Tromsø tok i sommer med sig en liten trådløs stasjon til Øst-Grønland hvor den har montert stasjonen i Myggbukten, hvor ekspedisjonen overvintrer. Herfra er det me­ningen regelmessig å sende vær­meldinger til Norge over den trådløse stasjon på Jan Mayen. Stasjonen har allerede begynt sin virksomhet og den fungerer me­get tilfredsstillende. Den har både mottaker- og avsenderstasjon og taler hver dag med Jan Mayen.

Oprettelsen av en meteorologisk stasjon på Grønland har gang på gang vært fremme på de in­ternasjonale kongresser og når den nu er kommet i stand skyldes det initiativ av det norske meteo­rologiske institutt. Vi fant ut, si­er direktør Hesselberg, på vår henvendelse at vi kanskje kunde få et billig, men samtidig fullt effektivt arrangement ved samarbeid med de norske fangst­ekspedisjoner på Øst-Grønland og da vi gjennom direktør Krognes i Tromsø rettet henvendelse til fangstmann Olsen der, stillet denne sig straks imøtekommende. En utdannet radiotelegrafist deltar som aktiv «loddtaker» i ekspedi­sjonen og vi slipper med å beta­le ham et par tusen kroner for hans bryderi.

Fangstmennene har jo selv den største interesse av å få meldin­ger fra hjemlandet, men ennu stør­re betydning har denne stasjon for den norske og dermed den inter­nasjonale værmeldingstjeneste, fremhevet direktøren. Rapportene fra Grønland sendes straks videre. Vi stiller jo stadig krav til de uten­landske meteorologer og jeg er meget glad for at vi her kan by dem noget igjen. Norge har nu fire arktiske stasjoner: På Spits­bergen, Bjørnøen, Jan Mayen og denne midlertidige stasjon på Øst-Grønland, men, jeg håper at også den danske stasjon som har vært planlagt på Syd-Grønland snart må bli oprettet da dette også er et viktig punkt. Den nor­ske stasjon på Øst-Grønland vil dog ikke dermed bli overflødig: begge stasjoner er meget nødven­dige, men for Norge og Island vil meldingene fra en østgrønlandsk stasjon ha vel så stor interesse som fra Syd-Grønland.

Den lille stasjon på Øst-Grønland vilde ikke vært mulig å få i standbragt hvis det ikke hadde vært for at vi for et par år siden fikk stasjon på Jan Mayen og da vi dertil får benytte oss av de norske fangstfolks tjenstevillighet faller jo arrangementet både billig og praktisk.


Så vidt direktør Hesselberg. Efter hvad vi forstår opholder de overvintrende norske fangstmenn sig på Grønland ombord i sine skib. Den trådløse mast er der­imot reist iland. Hvis fangstmen­nene næste år flytter til et annet felt er stasjonen lett å ta med.


Telegrafdirektør Nickelsen oplyser på vår henvendelse at det norske telegrafvesen ikke har det minste med denne trådløse stasjon å gjøre. Men som fhv. minedirektør kjente hr. Nickelsen til at stasjonen i likhet med flere andre lignende provisoriske stasjo­ner var fabrikert ved det norske minevesen og solgt til geofysisk institutt.

Meddelelsen om oprettelse av den lille trådløse stasjon i Mygg­bukten har vakt et livlig opstyr i den danske presse som mener, for å tale med «Nationaltidende», at det «er et ledd i de senere års målbevisste, norske kampagne for å trenge norske statsin­teresser inn på grønlandsk område.»

Den danske innenriksminister hr. Kragh oplyser til «Politiken», at der føres forhandlinger med den norske regjering om saken. Det er av den største betydning for de norske fangstmenn å få un­derretning om polarstormene. De danske fangststasjoner ligger ik­ke så langt mot nord.

Vi henviser forøvrig til vår le­dende artikkel om saken.

Det norske utenriksdepartement bekrefter på vår henvendelse at det utveksler meninger med den danske regjering om saken.