Print Friendly, PDF & Email

De første fotografier av Spitsbergen fra luften

Aftenposten 24/10-23

 Ved Widjefjorden – fra 1700 meters høide. Fjeldtoppene er 1750 meter høie.               Hvor Wahlenberggletscheren ender. – Tatt i 100 meters høide

Som bekjendt gjestet Junkerselskapets flyveekspedition Spitsbergen i sommer. Under de mange flyvninger, som ble foretatt der oppe, tok man en hel række films og andre bilder. En større serie av disse billeder vil av Junkerselskapet bli overlatt docent Adolf Hoel til støtte ved utarbeidelsen av den norske Spitsbergenekspeditions resultater fra i sommer.

Aftenposten  har henvendt sig til docent Hoel og bedt ham uttale sig om luftfotograferingen på Spitsbergen i sommer og om flymaskiner i videnskapens tje­neste. –

Docenten svarer:

–  Den tyske ekspedition fløi – som bekjendt – over store deler av de egner, som tidligere ikke har vært særlig utforsket – over Nordaustlandet og Ny Frisland. Av de få bilder, jeg hittil har sett av ekspeditionens optagelser, viser det sig, at vi vil få god støtte av dem  ved utar­beidelsen av karter etc. Vi vil med flyvemaskin bli satt istand til å utrette meget og betydelig arbeide på adskillig kortere tid end det ellers vil være tilfældet. Det vil lette os i arbeidet og der­igjennom bety store besparelser.

Steder som ellers er utilgjængelige, vil vi kunne ta billeder ved hjelp av aeroplaner. Og egner, som er vanskelig å hjemsøke, vil vi også på forholdsvis kort tid kunne kartlægge. Skulde vi her gå frem på vanlig måte, måtte vi overvintre.

– Hvordan stiller det sig med hensyn til, eventuelle nødlandinger?

– Mange steder kan maskine­ne i tilfælde gå ned på bræene 500-600 meters høide – forutsatt at de er forsynt med ski.

– Vil docenten forsøke å få med en flyvemaskin på neste sommer Spitsbergen-ekspedition?

 – Jeg har ikke utarbeidet nogen detaljert plan i den retning. Men det vilde være en flyvemaskin, som kunde flyve over de endnu ukjendte strøk og som kunde ta fotografier til hjælp under utarbeidelsen av kartene, slutter docenten.

*

 Efter hva Aftenosten erfarer, akter Junkerselskapet å gi ut en bok om sommerens flyvning på Spitsbergen ved professor Wegener, som fulgte med i egenskap av meteorolog. Det er også mulig, at professoren i løpet av vinteren vil komme  til Kristiania og holde foredrag ledsaget av de films, som ble optatt på Spitsbergen i sommer.