Print Friendly, PDF & Email

Andrées skjæbne forutsagt av ishavsskipper Johan Posti

(Morgenbladet 29/9 1930)

Det utklippet, som beretter om Posti, bærer overskriften Andrées skjæbne og er klippet fra «Morgen­bladets morgennummer den 18de juli 1901. «Morgenblad»-klippet lyder så: «I Finmarksposten for 12te den­nes skriver en indsender i Alten, hr. J., følgende:

Der er skrevet så meget om den ulykkelige Nordpolsekspedition, som var ledet av Andrée, men såvidt mig bekjendt, er der endnu ingen, som har trodd at kjende årsaken til den uheldige ende, ekspeditionen fik. Jeg skal i det efterfølgende for­søke at fremføre en årsak, som var forutsagt av ishavsskipper Johan P. Posti av Alten allerede før ekspedi­tionen drog avsted, og han er senere blit end mere styrket i sin opfatning.

Han var på det fartøi som be­fandt sig nordligst, den gang Andrée steg op, og hadde således god an­ledning til at bedømme utfaldet forsåvidt det avhang av veiret, selv om vinden var gunstig, hvilket var Postis mening. Posti tror, at der på ballonen, når den kom over isvid­derne, vilde danne sig is, især hvis veiret var fugtig og koldt, selv om der ingen nedbør var; for det viser sig ofte på fangstfartøierne, at der danner sig is over hele riggen, og det kun av den fugtighet, som er i luften. Nu var det just tilfældet, da Andrée steg op, eller rettere etter at han steg op, at der blev sneveir, hvil­ket vil sees bedst av, hvad Posti har ført i journalen fra 11te til 20de juli:

År 1897 den 11te juli er der med jagt «Solblomsten» på nordsi­den av Nordostland på 80 gr. 55’ – 81 gr. n. b. 20 gr. –21 gr. ø. l. Vinden storm fra øst, har to-revet storseil og fastgjort jager. 12te øst­lig kjølig. 13de, 14de, 15de samme. 16de VNV. Snekav og frisk vind. 17de, 18de og 19de samme. 20de stille.

Posti siger at den storm, de had­de den 11te juli forstod han, var kun fra isfjeldene på Nordostland; han tror, at ballonen dalte ned i ti­den mellem 16de og 20de juli, like­som han er aldeles fast overbevist om, at årsaken til ballonens skjæb­ne er ene og alene at søke i snefal­det mellem den 16de og 20de juli, da han tror, at ballonen blev overlastet med sne og is, og således ikke mer kunde holdes svævende, selv om den blev lettet ved utkastning av bøier, – likesom han tror stedet, hvor bal­lonen er dalet ned, antagelig er mel­lem Novaja Semlja og Franz Josephs Land.

I tillid til en mands opfatning som har ført fartøi i ca. 40 år i de ark­tiske egne, er det jeg vover at frem­fare Postis mening om den ulykkeli­ge ekspeditions skjebne, til offent­lig overveielse”.

Det er med sælsomme følelser, man læser dette utklip av et optryk «Morgenbladet» efter «Finmarksposten». For Postis teori har iår vist sig at være så rigtig som en teori kan være. Andrée-kommissionens ar­beide med Kvitøy-fundet har vist, at det netop var nedtyngning av is og sne som var årsaken til at ballonen måtte gå ned. Først så sent som i 1926 erfarte man – under «Norges»-flyvningen tvers over Polhavet – at det er tyngden av den is som danner sig på luftfartøiet, som er den største vanskelighet ved luftfart i arktiske områder; men end ikke Roald Amundsen hadde vært inde på den tanke, som Posti klart had­de utformet.

Også med hensyn til strøket, hvor nedstigningen fandt sted, har Posti regnet henimot rigtig. Om det ikke var akkurat mellem. Franz Jo­sephs Land og Novaja Semlja, var det ialfald i tilliggende strøk. Og når Posti regnet med et sydligere nedstigningspunkt end det virkelige, viser det hvilken overordentlig våken realitetssans, han hadde. Han trodde bare at ballonen kunde holde sig et par dage længere i luften end den gjorde, men gav sig ikke fanta­sien i vold og trodde på seilads nordover, men sydøstover. Andrée gik ned den 14de juli 1897. Posti mente han gik ned mellem den 16de og 20de.

Indsenderen J. skrev sit indlæg i «Finmarksposten» til offentlig over­veielse. Henstillingen blev ikke tat op. Men der er utsendt mangen en kostbar undersøkelsesekspedition på et svakere grundlag end Postis. Ikke så at en undsætningsekspedition ut­sendt i 1901 kunde ha reddet ekspe­ditionsdeltagernes liv. Men den kun­de under lykkelige omstændigheter ha løst Andrée-gåden 29 år tidli­gere. Dog – isforholdene mellem Spitsbergen og Franz Josephs Land i 1901 har vi ikke materiale forhånden til at bedømme; muligens var ikke navigation mulig der det år.

Nu; vi refererte altså Postis op­fatning for docent Hoel og han sa:

– Dette er uhyre interessant. Po­sti er den som har vært længst nord i de dage Andrée startet. De op­lysninger han fremlægger har derfor en meget stor interesse for bedøm­melsen av selve ballonturen i forbin­delse med det, dagbøkerne indehol­der. Og Posti er den første som har utformet teorien om faren for isdannelse på flyvefarkost i de ark­tiske egne! Det hele er virkelig eien­dommelig. Og var ikke den konvo­lutten med utklip blit fundet derne­de hos dere, vilde disse værdifulde oplysninger om veirforholdene ha blit liggende upåagtet inde i menne­skealder-gamle årgange av «Mor­genbladet» og «Finmarksposten»!

– Ja, Claus Petersen var flink til at samle på utklip!

– Å, var det Claus Petersen som hadde klippet og gjemt. Ja den med­arbeideren i «Morgenbladet» kjendte jeg godt.

– Han fik også en hæderlig faglig omtale, da konvolutten blev fundet. ”Det var da det flotteste en avdød redaktionskollega kunde opleve” var der en av os som sa med det samme konvolutten var fundet frem, utbruddets mangel på logik forringer ikke varmen i hyldesten! Men hvem var Posti?

– Vent, siger hr. Hoel. Det skal jeg finde frem i et bind av major Isachsen.

En stund efter kan hr. Hoel for­tælle:

– Johan Peter Posti var født i Finland i 1837. Han førte i fire år fartøi for konsul Berger i Hammerfest. Siden var han selvreder. Han har hat flere fartøier  bl. a. sluppen «Fram» og jagten «Hvalunder» som forliste med fuld last. I 1897 omseilte han med «Solblomsten» Spitsber­gen, idet han seilte op på øgrup­pens vestside, rundt Vestspitsbergen og Nordostlandet og sydover på østsiden. Posti har også drevet fangst under Franz Josephs Land.

Dette er skrevet i 1918–19. Han døde omkring 1920. Sommeren 1920 var jeg i Hammerfest og da levet han ikke længer.