Print Friendly, PDF & Email

Litt fra Spitsbergen Radio

av Brynjulv Fauske
(Nordfjord 22/9 1922)

Når man vet hvordan radiostationer nede i Norge blir utstyrt på forskjellig vis, kanskje også selv har set enkelte av dem på nært hold og så en god dag stiger iland i Green Harbour med forventning om å finde det likedan på radiostationen her blir man nok temmelig skuffet. De store bygninger som allerede langt ute i fjorden fanger ens opmerksomhet og hjælper til å holde illusionen vedlike, viser sig snart å være bare nogen store skur, rester efter en nedlagt hvalstation. Og forgjæves søker man fra skibet å orientere sig m. h. t. telegrafbygningene.

Når så robåten er kommet på vandet – man blir nemlig aldrig hentet fra land her av den gode grund at stationen ikke har robåt – og frakker, bagage og en selv for siste gang er omlastet, tænker en med sig selv at nu må en da opdage det som interesserer en mest: stationen og messebygningen. Men nei, ingen av skurene i nærheten passer på de beskrivelser en har fåt av kolleger. – Og som man står dernede på stranden med begge hænder fulde av reisetøi uten å vite hvor en skal snu sig, er der pludselig noget som napper en bak i frakkeskjøtene: et uhyre av en hund! Der en til, to til, 5, 6, 10, 12. Man blir jo omringet av villdyr. Alle skal de snuse på en ganske grundig både foran og bak og oppe og nede, og helst prøve med tænderne hvad slags stof de har foran sig. Endel finder fornøielse i å slite op støvlelissene og om mulig trække med sig en stump, mens andre velvillig tar sig av ens bagage, helst det en holder i hænderne. Atter andre, og det de mest frygtindgydende, rusler rundt en med sagte brummen i etpar skridts avstand. Længer oppe på land farer en ilter tispe frem og tilbake med rasende hylen – gjø kan de nemlig ikke – øiensynlig beredt på å ofre liv og blod om nogen skulde nærme sig. Man føler sig så liten som ingenting, og er det dog ikke. Skal en turde sparke til disse bestene som således delikaterer sig med ens støvlelisser og andet rørlig gods! Nei, det er sikkert for farlig. Og motet synker litt efter litt. Når så en stor svær slamp på minst en 40 kilo pludselig lægger begge forlabbane sine på brystet på en og slikker en gemytlig under næsen, mens hans runde ualmindelig dumme øine likesom spør om en ikke tilfældigvis skulde ha en halvtønde ferskkjøtt på sig – ja da er det ikke langt igjen før en slipper sit habengut for å flygte.

Men som regel er da en eller anden tobent indbygger kommet i nærheten så dyrene nogenlunde holder sig borte fra videre direkte aktion.

Med hjertet i halsen og bagage i hænderne bærer det så opover tangen.

– – –

Spitsbergen Radio ligger på 78 gr. 2’ 26″ n. b og 14 gr. 14, 27” østlig lengde, og ikke som det formodentlig ved trykfeil er anført i Radiotelegrafi II, på vestlig længde. Dog, dette har vel ikke særlig betydning for andre end navigatører og er heller ikke det første man lægger merke til ved landstigningen. Derimot er det uundgåelig å merke den stramme hvallugt som straks slår en imøte fra den nedlagte hvalstation. Det har været sagt og kanskje med rette, at hvis man ikke befinder sig altfor langt borte kan man lugte sig frem til stationen. En anden ting som også straks fanger ens opmerksomhet er den masse tomme hermetikbokser, kasser, tønder og andet skrammel som ligger spredt utover overalt som ellers på Spitsbergen.

Ved ankomsten hit forestiller vel de fleste sig den nærmeste fremtid som et slag hytteliv på høifjeldet, men nogen egentlig hytte er dog ikke messen, skjønt den er liten nok.

I messen er der ialt 5 soveværelser, 2 i første og 3 i anden etage samt kontor, kjøkken, gang og dagligstue. Mot vest er tilbygget et litet bislag for kul og proviant. I anden etage er ved siden av værelserne avpanelt endel kott for opbevaring av proviant som ikke tåler frost, som poteter, grønsaker o. 1.

I tidens løp har imidlertid dørene i dette panel som huset forøvrigt forskjøvet sig slik at man nu praktisk talt har potetbinge og øvrige matlager inde på soveværelsene. Dette kan ikke sies å være heldig, særlig i mørketiden hvor det er så liten anledning å komme ut i frisk luft. Søvnløshet og hodepine blir følgen, og her kanskje mer end andre steder på Spitsbergen. Endel hjælper det jo på luftsirkulationen at huset er så gissent, men blir det henimot 30 graders kulde eller mer, kanskje med litt storm til renonserer man gjerne på denne ventilation til fordel for litt varme. Selv i anden etage hænder det hver vinter at f. eks. øl fryser hvor godt man end passer ovnene, mens der i det ene soveværelse i første etage kan være optil 8 kuldegrader om morgenen tiltrods for at ovnen har været rød om aftenen. Blir det for gulvkoldt i dagligstuen må en ”lægge benene på bordet”. Endel av skylden herfor har rigtignok de dårlige kullene stationen i den siste tid har fåt. Om man gik til Advent eller Kings Bay og kjøpte kul for fremtiden vilde dette kunne bedres. Fik man centralopvarmning i likhet med andre messebygninger på Spitsbergen, hvad der jo ikke skulde falde så uforholdsmæssig dyrt, vilde personalet bli spart for en masse ubehageligheter og endnu mere kulos.

Av møbler og bohave ellers findes her det mest nødvendige, litt i grønt og litt i rødt og litt i hvit brunt eller blåt. Pianoet er pent å se til, men forfærdelig å høre på. Gjennem årenes løp har det fåt en egen spitsbergenstemning som man ikke altid føler sig tiltrukken av. Til grammofonen findes her en hel haug med plater. Messen har også et litet bibliotek.

Stationsbygningen ligger cirka 80 m. søndenfor messebygningen. Det er en ganske lav langstrakt bygning – ca. 19 m. lang, 9 m. bred og kun 7 m. høi til mønet – som der står ”Radiotelegrafi II”. Den har ialt 5 rum, et for petroleumsmotorene m.m., et for sendeapparaterne, et for mottagning, et akkumulatorrum og et schalterum.

I maskinrummet ser det ganske nett ut, men så altfor trangt sier maskinistene. 2 Deutzmotorer a 35 hk. skaffer elektrisk kraft til stationen. Motoren nærmest døren går i almindelighet under navnet av Moses, den anden heter Aron. Moses blir mest brukt. Den er dog nu temmelig slitt med store slark i enkelte lagre, men rusler og går – som regel da. Aron går ikke, ialfald har den ikke været brukt til ladning i løpet av de siste par år.

I senderummet er vistnok alt uforandret således som det står beskrevet i læreboken, mens mottagerrummet kun har apparattavlen og feltregulatorerne igjen av de oprindelige apparater. Svart og fælt er der. Ned gjennem tiderne har tilfældige ”mekanikere” fixet på de forskjellige apparater lappet sammen gamle og montert ind nye hver på sin måte. På gamle fotografier av mottagerrummet kan man bl. a. se hvite gardiner for vinduet og i det hele få indtryk av en lys og rummelig station. Men slike billeder er sikkert en 10 år gamle. Nu er mottagerrummet nærmest oplagsrum for gamle apparater, og gardinene er kun en saga blot.

Mottageren er av Marconi type 24 -A med krystal og to q-valver i forbindelse med en Marconi forsterker ”Universal Type”. Mottageren i sig selv er ikke så værst, skjønt krystalen ikke altid er helt å lite på; men feilen er den rækker ikke længer end til 1700 m., så man kan ikke engang ta tidssignaler uten ekstra foranstaltning. Man vil jo gjerne ha pressenyt også i denne utkant av verden, men alle pressestationer bruker jo fra 2200 m. og opover.

Man kan ikke andet end beundre de mænd som for 10 år siden bygget dette færdig på 2-3 korte sommermåneder. Bygge fundamenter, reise tårnene, bygge maskinhus, masse, provianthus m. m. i et slikt land og på to–tre måneder. Det var et arbeide det står respekt av. Og ikke et fundament har hittil svigtet.

Men 10 år er lang tid på Spitsbergen. I løpet av denne tid er vistnok ingen forandringer eller særlige utbygninger foretat her. Man har stolet på det solide arbeide fra først av. I de siste år har imidlertid utviklingen gåt frem med rivende hurtighet. Telegramtrafikken som for en 5–6 år siden var noget slikt som 1 a 2 telegrammer pr. uke, kan nu gå op i flere hundrede pr. dag. Begynder turistbåtene til sommeren, blir det selvfølgelig endnu mer. Går noget galt blir det å lappe sammen igjen på hurtigste måte, å gjøre det ordentlig blir det ikke altid tid eller anledning til. Det kan gå slik nogen år, færre øller flere, men engang vil hovedreparation bli nødvendig. Det er spørsmål hvad der i længden vil bli mest regningssvarende. Som med stationen således også med bygningene forøvrig, tiden og været tar på dem her sikkert mer end andre steder længere mot syd. Tele og mildvær graver ut lerjorden som de fleste hus er bygget på. Ca. 12 –14 meter nordenfor messebygningen går der en 10 meter høi brink lodret i havet. Denne brink er også av lersand eller jord, og folk som har været hør på stationen for nogen år siden sier at den kommer nærmere og nærmere huset, havet og isen graver den ut. Det skulde snarest nødvendiggjøre den påtænkte flytning av huset.

Man får nærmest indtryk av at det i de siste år kun har gjældt å skaffe stationen ordentlig mat. Ja, maten spiller selvfølgelig større rolle her end andre steder, men er dog ikke alt.

Å ansætte fast bestyrer og personale forøvrig kan vel vanskelig la sig gjøre, tiltrods for det uheldige i stadige konstitutioner. Men telegrafstyret som jo blir den egentlige bestyrer av stationen vilde sikkert se sin interesse i å besøke stationen av og til, om ikke hvert år så hvert andet. Først måtte vi dog få ny messe her, ellers vilde det bli vanskelig å skaffe hus. Som det nu er findes her jo ikke plads til en sommerforsterkning engang. Er det nogen steder det er påkrævet at hver får sit værelse er det på Spitsbergen, hvor man så å si til stadighet må holde sig indendørs. Det er uheldig at en station beliggende i en isørken som denne ikke skal ha et gjesteværelse. Det hændte sommeren 1921 at en norsk ingeniør som uheldigvis blev nødt til at overnatte i Green Harbour og fik valget mellem å sove i messens kontor blandt de nettop ankomne potetsækker, og renskindssovepose på hvalstationen, valgte det siste og tok soveposen med sig ned på hvalstationen.

Nu, det norske telegrafvæsen har selvfølgelig ingen forpligtelse til å holde hotel for nødlidende i Green Harbour, men småt stel er det nu da.

Man skulde heller ikke tro at det norske telegrafvæsen skulde være forpligtet til å holde poståpneri for et hollandsk selskap på ikke-norsk territorium, men det later ikke til å være slik. Tiltrods for at hovedmassen som arbeider i Gladdalen gruber, ca. 3 km. herfra, er tyskere og lederne hollændere som ikke betaler nogen slags skatter til Norge skal de foruten å få posten gratis på radiostationen, desuten få betaling hver gang deres egne båter vil ta med deres egen post hit op. Tyskerne har gratis porto og benytter sig selvfølgelig derav. Siste sommer hændte det at postmængden var så stor at stationens motorbåt hadde vanskelig for å ta alt i en gang. Kontoret her og gangen blir til tider fuldstændig blokert av postsækker, samtidig som man må passe på som en smed for at publikum, d. v. s. halvandet hundre tyskere ikke skal ta med sig mer end den utleverte post tilbake. Ikke så få av dem kommer hit med den tro at de kan ”kjøpe” alt for en ”snaps”.

Det vilde sikkert være til fordel for telegrafvæsenet, ja kanskje for selskapet også, om hollænderne selv kunde ordne sig med posten i likhet med andre selskaper her oppe.

Det er sørgelig at stationen ikke har robåt. Siste sommer forliste således motorbåten av den grund at man ikke kunde komme ut til den da det begyndte å blåse. En liten kjeks som en av assistentene hadde set sig nødt til å kjøpe privat, kunde ikke brukes andet end i stille vær. Motorbåten fik vi da uskadet op igjen tilslut, men så mange ganger vil den nok ikke tåle å ligge på havets bund. Iår har vi forresten heller ikke nogen kjeks så vi kan vel i det hele tat ikke sætte motorbåten på vandet.

Den 27. oktober begynder mørketiden, d. v. s. da forsvinder solen under horisonten. En 8 – 14 dager er det endnu litt lyst omkring middag men går hurtig nedover. I grunden går mørketiden ganske fort. Spitsbergen er jo ikke helt uten begivenheter i den tiden heller. Selv om bjørnejagt ikke hører til dagens orden, kan dog mange spændende episoder forefalde. I vinter er det skudt to bjørn her i ”bayen”, ute ved Fæstningen.

Den 18. februar sees solen igjen for første gang Det er ikke mørketiden som særlig tar på menneskene her, men det er lysets kommen tilbake som bringer den arktiske dilla med sig, eller som tyskerne sier ”Polarkoller”. Da er det genier og store mænd vokser frem som paddehatter om høsten. Ja, en 30–40 pct. av indbyggere her kan en vist regne lider av en eller anden fix ide i den tiden. Å telegrafere til Norge f. eks.: Send båt øieblikkelig, er ikke så særlig fornuftig for midtvinters å være, og normal kau vel heller ikke den være som beklager sig over at han ikke får sove på grund av de ultraviolette stråler fra Jupiter og Mars og som føler den helligånd ta kvælertak på sig! – å klare vårskiftingen best mulig er litt av et problem for selskapene på Spitsbergen.

Det mest tiltrækkende ved stationen her er alle hundene, og den som engang har drevet hundekjøring vil vel før eller senere ønske sig tilbake til ”det store hvite land”. Hundene stammer alle fra Amundsens sydpolhunde, altså grønlændere. De er ikke særlig langbente men kraftig bygget. Slåss gjør de bestandig, og spiser hvad der falder i deres vei, selv tomme blikbokser, døde hvalper og kamerater. De kan også leve uten mat nogen dager om det kniper; men trække kan de. Stationens spand har hittil været anset som raserspandet på Spitsbergen. Men hundesyken har raset også her og revet bort de beste. For øieblikket har stationen 7 hanhunder: Knold, Tott, Tor, Isak, Tiger, Storm og Obersten, de 4 siste ganske unge. „Guvernøren“ den mest lovende av de yngre blev desværre skudt i Gladdalen i vinter.

Hundene er uundværlige som trækdyr på Spitsbergen. Iår har de således fragtet proviant til Gladdalen og Sveagruvan og karbid og petroleum til Gladdalen.

Hadde vi ikke hundene vilde det være trist å opholde sig her et helt år. Hundene sætter liv i alt og alle. Overfor stationens folk er de underdanigheten selv – som regel da – men fremmede kan ikke være helt sikre, særlig hvis de forsøker å klappe dem. Sommeren 1920 kom en dame som medfulgte en utenlandsk ekspedition hit op, iland her. Hundene som jo ikke hadde set noget skjørtemenneske før, blev interessert, ja så interessert at vedkommende tilslut måtte skrike om hjælp. En liten terrier som var så uheldig å sætte benene iland blev øieblikkelig partert og spist op øiensynlig respekterer de ikke andre skabninger end de de er vant å få juling av.

For en stund føler man sig tiltrukken av livet her oppe, akkurat så længe som man vilde like å bo i en hytte på høifjeldet. Her er jo frit og ugenert i enhver henseende, og om sommeren ialfald en mængde mennesker å prate med, kanskje av til for mange. Alle som reiser til Spitsbergen enten det så er utlændinger eller nordmænd kommer før eller senere indom radiostationen, Den Store Radio, almindelig kaldt. Direktører, generaldirektører, og underdirektører, ingeniører, professorer, driftsbestyrere, doktorer – ja, skikkelige folk også – vrimler det av hele sommeren. Alle kjender de ”Radio“ i Green Harbour og mange anser det som en pligt å seile ind om her og slå av en prat før de drar sydover igjen, vel vitende at de altid vil bli møtt med elskværdighed Men det er ingen god reklame for telegrafvæsenet at alle disse utlændinger skal reise tilbake med sådant begrep om norsk telegrafstel som de er blit vidne til på Spitsbergen.

Green Harbour i mai 1922.

Brunjulv Fauske.