Print Friendly, PDF & Email

Er «Latham» funnet?

Er «Latham» funnet

Er «Latham» funnet?

av

Trygve Gran.

Tiden Tegn 15/8 1933

Det lød sensasjonelt. – ”Vrakrester av Roald Amundsens fly Latham funnet” – nogen fiskere under Bjørnøia hadde halt op av havets dyp noget som lignet brudd­stykker av et fly.

Dessverre taler alt for et med­delelsen som igår for verden rundt, bare er et løst rykte. Ethvert fund av noget som minner om flyvemateriell oppe i Nordishavet vil uvil­kårlig bli forbundet med den sørge­lige ulykke som rammet vår store landsmann, da han for godt og vel fem år siden dro nordover for å undsette general Nobile som var styrtet ned med luftskibet «Italia» på nordsiden av nordøstlandet på Sval­bard.

Hvad stedet for det såkalte ”funn” angår, så passer det godt inn i en rekonstruksjon av «Latham»-ulykken bygget på de holdepunkter som finnes.

Det var den 18. juni om etter­middagen at «Latham» meget skynd­somt satte avsted nordover fra Tromsø. Folk flest som hadde be­røring med flyets besetning fikk det inntrykk at hvert minutt var kost­bart. Det var blitt konkurranse mellem en rekke nasjoner om å komme først frem til de forulykke­de italienere og for «Latham» vilde det by på store fordele å styre rett­linjet mot Nobiles leir – med andre ord sløife, som planlagt, anløp av Ny-Ålesund.

Værforholdene i Nordishavet var denne 18. juni eftermiddag ikke de beste. Der gikk et stykke tilhavs krapp sjø – blåste nordøst kuling og skylaget lå både tykt og lavt.

«Latham» hadde ved starten van­skeligheter ved å komme til værs. Det er derfor meget sannsynlig at den ikke har greid å komme gjennem skydekket og har valgt istedet for å blindfly å ”skumme” havet. Den trådløse virket tilfredsstillende i 2¾ time, men blev så plutselig uvirksom. På dette tidspunkt skul­de «Latham» ha nådd op på høide av Bjørnøya.

Som bekjent blev der gjort i juli og august 1928 svære anstrengelser for å finne spor efter «Latham». Eks­pedisjoner undersøkte havet og strøket omkring Svalbard, men uten re­sultat. Senere fant man under norskekysten en flottør og en tank som begge skrev sig fra det savnede franske fly. Hermed var der gitt bevis for at ulykken hadde funnet sted og efter all sannsynlighet i isfritt farvann.

Min personlige mening er, at «Latham» har måttet nødlande i det oprørte hav og er gått rundt for øieblikkelig å synke. Flottøren er blitt slått av i landingen og den funne og tomme tank har trengt sig op fra dypet etter nogen tids forløp.

Jeg er også av den opfatning at grunnen til at der ikke er funnet flere spor efter «Latham» er at den ligger trygt begravet et steds på en sandbanke utenfor Bjørnøya. Isåfall vil kun tilfeldigheter bringe mere lys inn i gåten – om vår store landsmann og hans menn. Person­lig håper jeg ikke så skal skje. Uvisshet skaper eventyrglorie.

Trygve Gran.