Print Friendly, PDF & Email

Under norske flagg i de polare egne

En samtale med docent Adolf Hoel, forskeren, som har vært i Ishavet 23 ganger.

Bergens Tidende 15/5-29

Våren er kommet til Bygdø allé. Det skinner lysegrønt fra tusen knopper i mairegnet, og luften har endelig bud om vår.

Det vækker næsten kuldefornemmelser å læse på det blanke messingskiltet utenfor nr. 34:

NORGES SVALBARD OG ISHAVSUNDERSØKELSER.

Og indenfor i næsten alle de rum som dette vort nyeste videnskapelige Institut disponerer er det ishavslandskaper som pry­der væggene, det er Svalbard og Bjørnøya, det er Bouvet, det er Peter den I.’s ø og det er Jan Mayen, alle vore 65000 kvadrat­kilometer ishavskolonier er repræsentert.

I docent Adolf Hoels rum er der utelukkende malerier med motiver fra den evige dags, eller om man vil, den evige nats land — land og øer ved begge poler og hvor intet flag har vaiet så ofte som det norske.

Docent Hoel er den nulevende nordmand som har vær flest ganger i de arktiske egne. Han har besøkt dem hvert år siden 1907 og opholdt sig der gjennemsnitlig tre måneder ad gangen. Til sommeren drar han opover igjen.

Han er dagens mand i dob­belt betydning. For det første fordi våre ishavsbesiddelser i disse dager er øket med nye 372 kvadratkilometer og dernæst fordi han idag fylder 50 år.

 – Hvilke opgaver venter der norsk forsking i ishavet nu? spør jeg ham. Og docent Hoel sva­rer:

 – Der er gjort såpas meget i polartragterne både i nord og syd, at man i store træk kjender de naturhistoriske forhold der. Det som gjenstår av pionerar­beid, særlig fordelingen av land og hav, om jeg så må si, ser ut til at skulle bli utført i den nærmeste fremtid ved hjælp av planlagte aeroplan og luftskibsekspeditioner. I de nordlige po­larstrøk er der jo planlagt en stor ekspedition til næste år under ledelse av Nansen. Og den vil løse de opgaver av den art som gjenstår der oppe. I de sydlige polarstrøk er der også aeroplanekspeditioner som arbeider for tiden. Det som da gjenstår er det systematiske detaljarbeid, som ikke er mindre vigtig end løsingen av de nævnte store geografiske opgaver. For det første: Oplodding av farvandene og undersøkelsen av selve havet: saltholdigheten, temperaturen etc. disse faktorer spiller en stor rolle for dyrelivet i havet, for de høieste som de laveste dyrearter. Derefter er det studiet av isforholdene som har den største betydning. For det første for fangsten og dernest for skipsfarten, for eksempel kullutskibningen fra Svalbard. Videre studiet av de meteorologiske forhold, dels observationer for den praktiske værvarslingstjeneste, dels studier av mer generel art. Hva de arktiske tragters meteorologi angår, har den en meget stor betydning for forståelsen av de meteorologiske forhold på hele jorden. Luften er å betragte som et centralfyringsanlegg, den opvarmes nede ved ækvator og strømmer derefter utover mot polene, hvor den avkjøles. Disse meteorologiske studier må utføres ved faste stationer, og det vil være bekvemt her samtidig å utføre observationer over jordmagnetismen, nordlyset og beslegtede fænomener.

Derefter er det undersøkelser av landet, det gjælder å få gode kart, som jo danner grundlaget for alslags naturhistorisk studier, end videre geologiske undersøkel­ser, som ikke bare spiller en rent videnskapelig rolle, men som også er av stor praktisk interesse, for bergverksdrift f. eks., i først række kuldriften på Sval­bard. Polartragterne er meget interessante i geologisk henseen­de, idet de kaster lys over en hel række generelle problemer, f. eks. klimavekslingen.

De botaniske studier må også nævnes. Undersøkelsen av polaregnenes flora er meget interessant rent generelt. Plantene deroppe under hele sin veksttid er utsatt for konstant lys dag som natt.

De zoologiske studier er også en stor opgave, som har betyde­lig praktisk interesse. For det første findes der store mengder av matnyttig fisk. Jeg behøver bare å nævne det veldige kveitefiske på vestkysten av Grønland og omkring Bjørnøya. De zoologiske studier har også stor betydning for fangsten av hval og sæl. Der bør lægges megen vegt på den rent statistiske del av dette arbeid – det er av overmåde stor vigtighet at man får vite tallet på de nedlagte dyr, disses kjøn, størrelse o.s.v. Derved blir man istand til å rationalisere fangsten. Man kan naturligvis ikke nedlegge flere dyr end bestanden tåler. Det er med sæl og hval som med sko­gen. Før hugget man løs uten tanke på vekstmuligheter og den slags. Så fik man øinene op for at det var galt, og der kom skoglover og vedtægter som brem­set hugsten – dette i for­bindelse med en videnskapelig behandling av skogen. Et lig­nende forhold gjør sig gjældende for disse store havdyr, som der drives slik sterk jagt på. Man kan ikke her foreta nyplanting som med skogen, og det vil lett gå som det gik med grønlands­hvalen, at den blev totalt utryd­det.

Der er således opgaver nok å løse endda. Spørsmålet er da hvilke metoder man skal an­vende for disse undersøkelser.

For de meteorologiske og mag­netiske undersøkelser må man ha faste stationer så langt nord som mulig og i en ring rundt polbassinet. Hvad undersøkelserne angår må man bruke de gamle metoder med fartøier som gjennomkrydser havet. Det vilde også være av stor betydning om man kunde anvende isbrytere i dette øiemed som moderskib for polarekspeditioner i det hele tatt, da man med denslags fartøier kan trænge lenger nord til tragter som for andre er helt utilgjengelige. Bygger man isbry­tere specielt konstruert for den­slags og ikke som de nuværende, som er bygget for å konvoiere handelsfartøier, vil man uten tvil opnå store resultater. Isbry­terne bør ha med sig aeroplaner for rekognoseering. For arbei­det på land må man også bru­ke de gamle metoder — sleder trukket av mennesker eller hunder. Men også her vil man ha stor hjælp av flyvemaskiner, særlig til kartlægging. De fotogrametiske metoder er i det sidste utviklet til en høi grad av fuldkommenhet, således å fo­tografier tatt fra luften vil kun­ne lette kartlæggingen i høi grad.

Hvad specielt Norge angår kan man vel uten overdrivelse si, at intet andet land, hverken absolut eller relativt, har så store interesser i polarstrøkene som Norge. Landet ligger langt mot i nord, beskylles av ishavets bølger, og vi er i høi grad avhængig av det samme havs naturforhold. Vort folk er i meget stor utstrækking henvist til å søke sin næ­ring ved fiske og fangst i begge polarhav. Fra Grønlands vest­kyst til Novaja Semlja og så langt nord som fartøier kan kom­me, driver vi fangst og fiske. Og i det sydlige ishav indtar jo Nor­ge en helt dominerende stilling på hvalfangstens område.

Det er klart, at når vi har store interesser i ishavet, som det fremgår av det jeg allerede har sagt, er det naturlig, at vi tar virksom del i utforskingen av polartragterne. Dette forskerarbeid vil for det første kom­me vort næringsliv direkte til­gode. Og de videnskapelige re­sultater, som vil fremgang av dette forskerarbeid vil også spille en stor rolle for vort land på en anden måte. Norge besidder jo nu suveræniteten over øer og øgrupper som ligger langt borte fra moderlandet. Besiddelsen av disse utliggende deler av landet kan ikke forsvares med armeer eller flåter av krigsskib. Derimot er det videnskapelige ar­beid et meget effektivt forsvarsmiddel. Man kan kanskje synes at der vil på for mange penger til et slikt forskingsarbeid. Man hører ofte det ræsonnement, at når vi ikke har råd til å kartlægge og undersøke selve Norge kan vi heller ikke gjøre det for de utliggende deles vedkommen­de. Men saken er den at vi må ofre vore grænsetragter og mere utliggende landsdeler en mere speciel opmerksomhet end andre deler av landet. De er mest utsat og mest sårbare.

Endelig kan vi ta som et sidste argument for den norske polarforsking at ingen er så skikket for den slag arbeid som nordmændene. Is, sne, mørke og kulde er vi vant med fra vort eget land.

                     – Hvad gjør da Norge for polartragternes utforsking?

 –  I de sydpolare egne har i de senere år været utført et omfattende arbeid, som er satt i gang og bekostet av konsul Lars Chri­stensen i Sandefjord. Men sta­ten har ikke hittil ofret disse tragters undersøkelse nogen større opmerksomhet.

Ifjor oprettedes Norges Sval­bard- op ishavsundersøkelser, som har som opgave alleslags videnskapelie arbeider i polartraktene. I Tromsø har man tre insti­tutter som beskjeftiger sig med videnskapelige undersøkelser i de arktiske strøk, nemlig værvarslingen for Nord-Norge, og under denne hører vore længst mot nord beliggende arktiske stationer, nemlig den meteorologiske station i Myggbukten, på Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard. Endvidere har man i Tromsø det nyoprettede nordlysobservatorium og det ældste av samtlige institutter: Tromsø museum. Desuten er der i disse dager dan­net en komite for det videnskapelige arbeid i Tromsø.

Tilslut bør nævnes fiskeridi­rektoratet i Bergen, som hvert år sender ut ekspeditioner for praktiske fiskeforsøk i Nordishavet. Endelig har vi den nor­ske sælkomite, som samarbeider med en lignende komite i Russ­land for å utrede de videnskapelige spørsmål som står i for­bindelse med sælfangsten.

Som De ser har vi her i lan­det en rekke organer for studier av de polare problemer. Det er å håpe at vore statsmyndigheter har et åpent øie for betyd­ningen av disse undersøkelser og stiller de nødvendige midler til disposition for dette arbeid. Og etter myndigheternes holdning i den sidste tid å dømme er der all grund til å tro at de har det.