Print Friendly, PDF & Email

Otto Sverdrup – den sidste av våre store polarforskere borte

(Morgenbladet 27. november 1930)

Sorgen og vemodet melder sig først og fremst i forbindelse med at den gode og vennesæle mand er borte for altid. Dog er der personlige momenter, som må vige for noget som større er, og dette større er at Otto Sverdrups personlighet er uløselig forbundet med Nansens livs­verk, ikke slik at den fordunklet av det, nei den var en forutsætning for det. Ingen store arbei­dere kan føre sine planer frem uten medarbeidere av de nødven­dige dimensioner, man kan ikke tænke sig Chr. Michelsen uten Løvland med dennes uhyre indsigt i unionspolitikens historie; man kan ikke tænke sig Nansen uten Otto Sverdrup med dennes fremragende sjømandsskap, or­ganisationsevne, personlige mod og uendelige ro. Heller ikke kan man undlate at være skjæbnen taknemmelig fordi der blev an­ledning for Otto Sverdrup til i samarbeide med Fridtjof Nansen at få utfolde sine glimren­de egenskaper.

Otto Sverdrup, som var helgelænding – han var født i Bin­dalen – for 17 år gammel til sjøs. Sjøen var han allerede fra barnsben fortrolig med, han hadde rodd fiske og efter at ha fåt sin navigationsutdannelse, deltok han påny i fisket uten­for Nordlandskysten, nu som høvedsmand. Senere var han førstestyrmand og skipper.

Han hadde således al den erfaring som den der skulde bli Nansens næstkommanderende på Grønlandsfærden burde ha. Under Grønlandsfærden blev det livsvarige venskap mellem Sverdrup og Nansen knyttet. Og da så den første «Fram»-færd i 1893 stod foran sin start, var det en selvfølge at Sverdrup blev skibets kaptein og ekspedi­tionens næstkommanderende. Ef­ter at Nansen og Johansen den 14de marts 1895 hadde forlatt «Fram» for med hunde at gjøre fremstøtet mot polen, blev Sverdrup chef for den del av ekspeditionen som var igjen på «Fram». Han førte «Fram» helt nord til 85 grader 57 minu­ter nordlig bredde, den høieste et skib endnu hadde nådd.

Da både Sverdrup og Nan­sen lykkelig var kommet tilbake i 1896, hadde Sverdrup lyst til atter at komme nord i polartrakterne og ved Nansens mel­lemkomst blev den anden «Fram»-færd under Otto Sverdrups ledelse besluttet med kon­sul Axel Heiberg og bryggerieierne brødrene Ringnes som utrustere og redere. De gav Sverdrup frie hænder.

Målet for denne ekspedition var en omseiling av Grønland fra nordvest. Men på grund av usedvanlig ugunstige isfor­hold i Smiths Sund måtte ændre sin plan. Han satte kursen mot syd og vilde gjennem Jones Sund trænge frem i havet mellem Parryøerne og Grant Land. Imidlertid fik han heller ikke ført «Fram» frem her. De overmægtige natur­kræfter hindret. Men Sverdrup gav sig ikke. Og nu kommer hans organisationsevne ham til hjælp. Til trods for al mot­gang var arbeidshumøret det bedste hos ekspeditionens med­lemmer, som ikke lot sig bøie under polarmørket, bl. a. takket være den fast optrukne arbeids­ordning som Sverdrup var en mester til at gjennemføre. Og da så Sverdrup bestemte sig for at sende ut en række slædeekspeditioner, var det en plan, som hans medarbeidere med stor arbeidsglade gik med på. På en lang række slædereiser mot nord, vest og syd lykkedes det at utforske det store havområde mellem Jones Sund, Belcher Kanal i syd, Ellesmere Land og Grant Land i øst og Parryøerne i vest. Alt ialt opdagedes der­under ekspeditionen landområder større end hele det sydlige Norge. Sverdrup tok dem i be­siddelse i den norske konges navn, men forskjellige forhold gjorde, at Sverdrups opdagelsesarbeide ikke blev forfulgt. Efter forhandlinger mellem det norske utenriksdepartement og den ca­nadiske regjering avsluttet for få uker siden skulde Sverdrup få opleve glæden av at se de canadiske myndigheters anerkjendelse av hans opdagelsesarbeide for tredive år siden. Det var kanskje den sidste glæde han hadde i sit lange og begivenhets­rike liv.

Ved ingen tidligere polar­færd var der blit gjort så store landopdagelser som ved denne under Sverdrups ledelse. Men ved siden herav var det viden­skabelige utbytte meget rikt, kanskje særlig det geologiske. I det hele tat blev de fire år ekspeditionen varte, fra 1898 til 1902, meget vel utnyttet, De vi­denskabelige bearbeidelser av resultaterne i årene efter ekspeditionens hjemkomst godt­gjorde dette mer og mer. Men anerkjendelsen av dette kom ikke så hurtig som den burde ha kommet. Og Sverdrup var ikke den mand som vilde fremholde egne fortjenester.

Hans blyghet i så henseende var så stor at endog hans ven­ner måtte ta sig i vare for at tale om noget av det han hadde utrettet. Gjorde de det, blev den i vennekreds bestandig så livlige og muntre mand taus. Sverdrups taushet og indesluttethet var forøvrig blit næsten et ordsprog. Og dog var det bare utadtil han var det. I en engere kreds var der ingen så livlig og så humoristisk som ham. Og under samtaler med ham la man stedse merke til hvilken vældig læsning han sat inde med. På mangfoldige områder utenfor sine specielle var han orientert, i politik, i litteratur, men særlig på områder hvor det gjaldt naturvidenskabelig forskning.

Hans skyhet for at presse frem sine egne meninger gjorde sig også gjældende dengang han, i forsvarsdepartementet, var med i den rådslagning, hvor man drøftet undsætningen av Nobile. Sverdrup foreslog straks isbry­ter. Som den første ekspert på isnavigationens område visste han at isbryteren var det bedste middel. Flyvemaskiner hadde imidlertid sterkest stemning for sig og Sverdrup gjentok ikke sin opfatning. Flere uker se­nere valgte man, som man vet, den fremgangsmåte han hadde foreslåt.

Om den anden «Fram»-ekspedition skrev Sverdrup boken «Nyt Land». Den er et av de vigtigste verker i vor polarliteratur. Bl. a. derved at den som ingen anden polarbok gir klare meddelelser av nytte for andre polarfarere med hensyn til ut­rustning og fremgangsmåter. For alle efterfølgende ekspedi­tioner i nord og syd er dette av uvurderlig nytte. Således hentet Roald Amundsen – ifølge egne uttalelser – mange impulser der, og tar man så i tillæg alle de gode råd, Sverd­rup personlig gav Roald Amund­sen før Sydpolsfærden, kan man gå ut fra som givet at den vel­lykkede Sydpolsfærd for en del skyldtes det som Amundsen had­de hentet hos sin erfarne forgjænger. Sverdrup var nemlig en av de få, som visste at Amundsen hadde til hensigt at gå sydover, så for ham kom meddelelsen fra Madeira ikke overraskende.

Efter hjemkomsten fra fær­den 1898–1902 holdt Sverdrup sig en tid i ro. Men senere var han ute på en række ekspedi­tioner, således reddet han den russiske polarforsker Wilkitzki ut av en kritisk situation ved Kap Tsjeljuskin, i 1920 ledet han en russisk ekspedition til Karahavet, året efter ledet han for den russiske regjering en handelsekspedition til Obj og Jenessei med isbryteren «Lenin». Desuten drev hans interesse for de polare strøk ham på en færd til Alaska. Og flere gange var han på Spitsbergen. An­skaffelsen av en kraftig isbryter ved hvis hjælp man skulde for­længe kulskibningssæsonen på Spitsbergen var en av hans man­ge kjære ideer, som man vet fik han ikke se den realisert.

Imellem færderne til polar­strøkene var Sverdrup to gange i Vest-Indien. Sidste gang for at undersøke muligheterne for hvalfangst der. Første gang, like efter hjemkomsten fra den anden «Fram»-færd, for at få istand overenskomst med cubansk-amerikanske interesserte om utdrivning av pitch pine og hardwood i cubanske skoge.

Under forhandlingerne var han på det rene med en mot­stand, hvis ophav var vanskelig, bestemmelig. Senere viste den sig at skrive sig fra så stor en magt som den amerikanske ståltrust. Forhandlingerne blev allikevel ført frem og når pla­nerne til slut måtte opgives skyldtes det indre uroligheter på øen. Sverdrup var i to år på Cuba. For at ha noget at holde på med ved siden av for­handlingerne, slog han sig på plantagedrift. Dette hadde til­følge at mange norske anmodet om at få komme over, men han frarådet det ved alle leiligheter.

Det sidste Sverdrup var optat med var restaureringen av «Fram». Den fik han også gjennemført. Og det var han selv like lykkelig over som alle hans landsmænd. Og alle norske som i fremtiden går ombord i den berømte skute vil ha Sverdrups rolige, sterke og i sin skulder­brede tæthet mægtige skikkelse levende for sin bevissthet. Han er en av dem som lever videre i folket. Utover graven.