Print Friendly, PDF & Email

Om dyr og forskning på eksistensmulightens nordgrense

Lørdag 10

av A. Barlaup

Verden Gang 10. desember 1964

Den tiden er stort sett forbi da undersøkelser av ukjente landområder på vår klode var avhengig av menns vilje til å styrke sin fysikk, kle seg i skinn, betrakte det mursteinslignende fôrstoff som benevnes pemmikan som en delikatesse og til år på rad forsøke all verdens behageligheter inklusive enhver form for kontakt med den øvrige menneskehet. I dag foregår praktisk talt all inntrengen over de hvite vidder pr. innelukket og opp­varmet traktor eller fly, og ekspedisjoner som befinner seg f. eks. midt inne på Sydhavskontinentet kan stå i regelmessig kontakt med sine hjem. Hvis det ennå skulle finnes et ikke undersøkt område i Afrikas overopphetede indre, skulle jeg formode at den eventuelle oppdager ville trenge inn i det ukjente sittende i et beltedrevet kjøleskap gjort av gjennomsiktig plast.

De unntagelser som forekommer – og så utrolig det enn høres eksisterer det faktisk ennå menn som foretrekker å gjøre sine studier i den mest mulig umiddelbare kontakt med naturen – er så få at de formodentlig kan telles på en hånd eller to. At slike forhistoriske vesener fremdeles finnes, blir jeg lykkelig minnet om gjennom «Polarboken» som nettopp er kommet med en utgave som dekker årene 1963–1964.

                                                   Odd Lønø

Det som først og fremst har in­spirert til disse betraktninger er et enkelt navn som forekommer på forfatterlisten i denne beskjed­ne og økonomisk sett sikkert trangfødte bok, nemlig Odd Lønø. Til daglig – dvs. når han ikke kan få lurt seg til en eller annen vi­tenskapelig oppgave i polarstrøkene – er Lønø lektor ved Ullern skole. I det øyeblikk dette skrives sitter han oppe på Edgeøya på Svalbard sammen med en tidli­gere elev Per Johnson, og hans selvvalgte oppgave er å studere Isbjørn. Merkelig nok vet vi lite om dette dyret som spiller en så dominerende rolle i norsk fangsttradisjon. De studier og iaktta­kelser det har vært gjort til gjen­stand for har vært temmelig til­feldige, og det er karakteristisk at de opplysninger et av våre lek­sika kan gi om isbjørn stammer fra Nansen og Scoresby.

En viss frykt

Blant annet som følge av at overnærte amerikanske millionærer med verdensberømtheter som sangeren Melchior i spissen har funnet glede ved å skyte i hjel is­bjørn fra vel beskyttede stand­plasser bak skansekledninger på norske ishavsskuter, er det jo oppstått en viss frykt for at det­te interessante dyr er i ferd med å gå sin undergang i møte, – som ikke så få andre av våre dyre­arter. Ethvert nytt bidrag til dets beskrivelse bør derfor hilses med glede. Så også Odd Lønøs!

I en tid de millionene fosser i stride strømmer ut og inn av statskassen og andre pengedepoter er det aldeles ikke så lett å operere for en som vil nøye seg med skillemynt. Med Norsk Po­larinstitutt i ryggen måtte Lønø skrape seg til noen midler, litt histfra og litt herfra. Polarinsti­tuttet støttet ham. Det gjorde og­så det beskjedne Roald Amund­sens Minnefond hvis styre følte seg sympatisk innstilt overfor denne ikke helt purunge lektors plan. Og så regnet han selv med at han kunne skaffe seg noen inntekter ved egen fangst. Resul­tatet er i hvert fall at Lønø nå sitter på Edgeøya omgitt av polarmørket og venter på bjørn.

En beretning om grizzlybjørn

Om det som her er fortalt står det ingenting i «Polarboken». Det har vi fra annet hold. Der­imot inneholder boken en artik­kel som viser at Lønø har en viss tilbøyelighet nettopp for bjørn. I fjor sommer var han oppe på tundraen i Alaska for å mer­ke villrein etter oppdrag av Ala­ska Universitet. Der møtte han plenty av bjørn av den angivelig uhyre farlige art som kalles grizzly, og det er først og fremst den han skriver om i Po­larboken. Jeg vil ikke si at de iakttakelser forfatteren redegjør for i sin artikkel bidrar noe ve­sentlig til løsning av rene viten­skapelige problemer, og det har i dette tilfelle heller ikke vært hans mening. Han kommer imid­lertid i skade for å gi flere fasci­nerende hilder av dyrelivet i et område hvor det ennå tydeligvis har fått lov til å utfolde seg no­enlunde uforstyrret av jordens mest dødbringende rovdyr, som er mennesket.

Nærgåede, men ufarlig

 Neppe noen av oss har kunnet unngå å lese beretninger som be­skriver grizzlybjørnen som den mest livsfarlige av alle bjørnearter. Ikke før har den fått øye på et menneske før den går til øyeblikkelig angrep! Lønø er – etter egen erfaring – overordent­lig uenig i denne påstand. Han beskriver hvorledes grizzlyen sta­dig rusler rundt teltet hans, snub­ler i teltsnorene og stjeler av kjøttlageret utenfor, men så snart Lønø rasler med et par tomme hermetikkbokser rusler den for­skrekket av gårde.

En gang Lønø har bjørnen uten­for teltdøren kommer han i skade for å rive teltstangen overende så han får hele duken over seg. Nå skulle en jo tro at den ulyk­kelig lektor fra Ullern var for­dømt til å få direkte i bjørnemagen, – men nei da! Med den ene hånden holder han opp teltstangen og med den andre rasler han med en bensinkanne, og der­med har bamsen fått nok og drar av gårde. Rett som det er, møter Lønø grizzly bjørn så å si ansikt til ansikt, og på få meters hold, og alt hva lektoren behøver er å rope det gode gamle norske ord «hei!», og så snur bjørnen halestumpen til og loffer av gårde.

Meget interessant forteller Lønø om forholdet mellom de forskjel­lige dyreartene på tundraen. Her er en av hans opplevelser:

«En dag først i juli fikk jeg fil­met en bjørn som løp etter en reinflokk. Etter vel to minutter gav den opp. Reinflokken spredte seg i vifteform og løp så tilbake, somlet seg og fortsatte i den opp­rinnelige retningen. Flokken kom rett forbi meg, og de så ikke det minste skremte ut. Til tross for at bjørnen hadde vært skjult av buskene og hadde løpt fram i full fart, hadde den ingen mulighet for å få tak i noe bytte. Det er bare de nyfødte eller helt unge kalvene den har noen sjanse til å få tak i. Flygeren Jon Cross som har fløyet i Alaska i en menne­skealder, fortalte meg senere at han bare en eneste gang hadde sett en bjørn ta en rein. Bjørnen svømte da etter en rein i elva og tok den igjen idet den skulle gå på land.»

Ulv og bjørn fredelige omgangsfeller

En annen gang betraktet Lønø og hans ledsager en nydelig hvit ulv på 150 meters hold. Interessen er ikke stor fra dyrets som fra menneskets side, og så fortsetter det:

«Da fikk vi se bare 50 meter fra teltet mellom noen lave husker, en stor lys sjokoladebrun bjørn og et noe mindre dyr ved siden av den. Det viste seg å være den hvite ulven igjen. Jeg hadde aldri trodd at ulv og bjørn gikk slik sammen. De var helt inntil hverandre og syntes å viere de beste venner av verden.»

Angriper bare i selvforsvar

Da Lønø kom til Alaska, fikk han dette råd om hvorledes han skulle oppføre seg hvis hun møtte en bjørn: «La bare bjørnen få teften av deg, rop og vift med armene – så løper den.» Med tanke på bjørnen som gikk løs på en mann i Karasjok for to år siden, sier Lønø: «Personlig tror jeg at de fleste bjørner som angriper mennesker – dette skjer jo ytterst sjelden – angriper for­di de plutselig uten varsel står rett foran et menneske. Menne­sket er like stort som bjørnen selv, og den angriper i selvfor­svar.»

Isbjørn-ekspedisjon til Kong Karls land

Det er godt håp om at vi ad åre (om noen år) skal få samlet mer viten om vår venn isbjørnen. Det blir ikke slutt med Lønøs tapre tiltak. Tre unge biologer forbereder seg for tiden på en ny ekspedisjon som kommer til å dra av gårde om et par år. Dette blir også en overvintringsekspedisjon, og den kommer til å slå seg ned på den lille øygruppen østligst i Svalbard-arkipelet. – Kong Karls land. I dette området er isbjørnen total­fredet.

Lektor Lønø har også på andre måter satt sitt preg på denne år­gang av Polarboken. For det før­ste har han laget en fullstendig oversikt over norsk fangstvirksomhet på Øst-Grønland fra 1938 til 1959, – et arbeid som kunne få vesentlig betydning under de forestående forhandlinger om fornyelse av Grønlandsavtalen. Oversikten er en direkte fortset­telse av en tidligere som ble ut­arbeidet av John Giæver og som omfattet perioden 1897–1938.

Bitter kamp for tilværel­sen

Siden vi i denne artikkel ve­sentlig beskjeftiger oss med dyr, skal vi se bort fra de tørre tal­lene som med stor nøyaktighet antallet overvintringer, fangstmengder og den slags, og heller la Lønø fortelle om et an­net av disse dyrene som jo lever på eksistensmulighetenes nord­grense:

Grunnen til de store variasjo­nene i revebestanden er de store svingningene hos lemenen på Nordøst-Grønland. Halsbandlemenen her har en rytme på 4 år. I gode år vil reven ha mat nok til å få fram store kull, og be­standen øker raskt. Polarreven i områder med lemen kan få 20 un­ger i kullet. I dårlige år har reven ikke mer enn 3–4 unger, eller de får ikke unger i det hele tatt, et­ter hva enkelte fangete mener. Zoologene mener at grunnen til dette er at fostrene i dårlige le­menår resorberes i revens livmor, i dårlige lemenår dør reven av sult, blir offer for kannibalisme eller trekker vekk. En rev kan spise en annen rev i ett mål. Dette hendte fire ganger for Søren Richter i 1938–39. Han hadde levende rev, et par i hvert bur. På en natt kunne hunnen spise opp hele hunnen så bare noen hårdot­ter og underkjever lå igjen. Det antall rev som går i fellene, er langt større enn det som fangst­statistikken forteller om. Det er alltid et tap, det er rev som går i fellene, blir spist opp av andre rev, ravn og ugler – –

Fredning av områder pd Svalbard?

Av betydning for vår fremtidige «policy» når det gjelder dyrelivet i Svalbard-området får muligens en utredning som er utarbeidet ur tidligere konstituert sysselmenn på Svalbard C. Rynning-Tønnesen. Dette arbeid har Lønø også sin andel i, idet utredningen er kommet i stand på hans opp­fordring. Rynning-Tønnesen næ­rer en viss «frykt» for at turist­trafikken på Svalbard vil øke i løpet av de kommende år med de følger dette kan ha for dyrelivet på Svalbard, og han diskuterer – på juridisk basis – spørsmålet om å totalfrede et enkelt distrikt som f. eks. området Raudfjorden – Liefdefjorden. Vi skal ikke kom­me nærmere inn på denne saken, men bare nevne at forfatteren finner at eventuelle fredningsbe­stemmelser vil være helt avhen­gig av den kontroll man even­tuelt kan etablere.

Jaktkort i de frie områder bør utstedes gratis til yrkesjegere, men belegges med kraftige avgif­ter når det gjelder «sport»-jegere, gjerne opptil et par tusen kroner pr. bjørn. Avgiftene bør i tilfelle gå inn i et viltfond som det ikke er vanskelig å finne anvendelse får.

Når denne artikkel er kommet til å beskjeftige seg særlig med en enkelt av Polårbokens forfat­tere, skyldes det den grunn som er angitt i innledningen. Boken inneholder også atskillig annet og minst like verdifullt stoff, som f. eks. professor Anatol Heintzs beskrivelse av de 400 millioner år gamle fisk som han «fanger» på Svalbard, – en art sportsfiske som hun finner atskillig mer spennende enn det fiske vi andre driver med flue og sluk. Av ve­sentlig interesse er naturligvis også hans datter konsulent Natascha Heintzs beskrivelse av de øglesporene hun var med på å oppdage på Svalbard i 1960. Blant forfatterne finner vi ellers direk­tør Tore Gjelsvik som skriver

om Norsk Polarinstitutt som han selv leder. Paul Wirkola som skildrer sin farfar ishavskongen Carl Johan Wirkolas liv og levnet, og videre: Torbjørn Lunde om de nærmest umulige meteorolog­iske problemer på Bouvetøya, Edith Rønne om den amerikan­ske polarforsker Martin Richard Rønne som arvet sine polartilbøyeligheter fra sin far Amund­sen-mannen Martin Rønne, en liten historie om hvem som opp­daget Meighen-øya skrevet av K. C. Arnold, – bokens redaktør Asbjørn Omberg om skriver om Helge Ingstads Vinlands-opp­dagelser. Og endelig forekommer det et polskklingende forfatter­navn, – professor Josef Krato­chvil som har studert lukte­sansen hos reinsdyr på forskjel­lige lokaliteter i Norge.

Alt i alt: I denne boken er det litt av hvert som er egnet til å gjenoppvekke var hendøende in­teresse for våre polarstrøk.