Print Friendly, PDF & Email

Den nye norske Spitsbergenexpedition

Den nye norske Spitsbergenexpedition

(Tidens Tegn 22/5 1917)

 Det grundige og planmæssige forskningsarbeide som norske videnskapsmænd nu i en årrække har drevet på Spitsbergen vil blandt andet resultere i et kart­verk som omfatter hele det vest­lige Spitsbergen, fra nord til syd. Det siste led i dette betydningsfulde arbeide skal besørges av den ekspedition som stipendiat Hoel forbereder. Expeditionen vil kræve fem år og koste om­kring 300,000 kroner, derav går til kjøp av en motorskøite som trængtes til sjømålingene og transporten. Staten søkes om et bidrag på 75.000 kroner og der er allerede fremsat proposition om en førstebevilgtning på 15,000 kroner. Det betydelige be­løp som ellers trænges vil de forskjellige spitsbergenselskaper væ­re med at dække.

Ekspeditionen vil føie slutstenen til det verk som fyrsten av Monaco påbegyndte i årene 1906 og 07. Som bekjendt deltok vor landsmand Iscahsen i denne ekspedition som kartla det nordvestre hjørne ned til English Bay og østover til bunden av Liefde Bay. Kort før krigen blev resulta­tene offentliggjort i et pragtverk på fem bind og dette rummer de første nøiagtige detaljkarter fra polaregnene. Så kom i 1909–1910 Isachsens statsunderstøttede norske ekspedition som vide­re bearbeidet det nordvestlige land til Woodbay og desuten gik så langt mot syd som til Isfjor­den. Foruten at kartlægge lan­det utførtes et imponerende hydrografisk arbeide, hvorav dybdemålingerne i Kingsbay og Forelandssundet har størst be­tydning. Kartene er under krigen blit trykt i Paris og forelå fuldt færdig ifjor. Til disse forskningsreiser slutter sig nøie Gunnar Holmsens geologiske ekspedition i 1909, som var viet halvøen mellem Isfjorden og Bellsumd og stipendiat Hoels undersøkelser år et før i Isfjordtrakten. Næste store led var den statsunderstøttede Hoel-Staksrudske ekspe­dition 1911 til 1914. Den beskjæftiget sig med halvøen mellom Is­fjorden og Bellsund og trængte fra vestkysten helt ind til linjen Buie–Braganzabay. Det vældige materiale er nu under bearbeidel­se og kartene på det nærmeste færdig. De skal utgis av Norges geografiske opmåling og kom­mer sikkert til at bli et standard­verk over norsk kartkunst. Opmålingen har allerede utgit sjø­karter over farvandet sydøst for Isfjorden på grundlag av marineløitnant Røvigs ekspedition 1913–14. Hans arbeide kan man takke for at man nu har en nogenlunde tryg led ind til kuldistriktene. Grundene rækker nem­lig ut til seks kvartmil av land før banken falder av i et 120 me­ters dyp. På bankene er den største dybde tyve meter og der er båer med bare to meters vand, i stor avstand fra kysten. For indseilingen staket Røvik op ”båken i Kap Staratschins aks­le” og denne vei er det, som ski­bene benytter.

Den nye norske ekspedition skal ledes av Hoel, løitnant Røvig og den kjendte Spitsbergenforsker, ingeniør Koller. Ekspe­ditionen kommer til at tælle tyve mand, dem deles i topografiske, sjømålings og geologiske partier som hver får sit felt. Sjømålingene skal drives langs vestkysten fra midten av Prins Karls forland ned til Sydkap og det første led er at merke op trigonometri­ske punkter i land. Opgaven er besværlig, men som følge av den økede trafik absolut påkrævet, der trænges nu en farled gjennem det yderst urerne farvand. Først til næste år kan man gå igang med dette.

Inderst i Isfjorden skal ekspe­ditionen fortsætte opmålingen av kulfelterne i østlig og sydlig retning og de geologiske under­søkelser fremmes i forbindelse hermed. Allerede til sommeren sendes etpar partier op i disse trakter.

Det videnskapelige arbeide har mange vanskeligheter at kjæmpe med på Spitsbergen. For det første naturforholdene, bare sommermånedene står til disposition. Og ofte sætter tåken ind og hyller alt ind i sit tætte slør. Man har derfor måttet gripe til at anvende en speciel ar­beidsmetode; nemlig den fotogrametriske, hvori teodolitt og fo­tografiapparat spiller hovedrol­len. Metoden er rask i marken og det kommer vel med i en egn hvor bare godveirsperioder kan benyttes. Der arbeides da op til 30–40 timer uavbrudt, så for deltagerne er det et eneste opslitende pres. Men så kommer tåken og da er det at krype i hi sålænge dem ruger over egnene.