Print Friendly, PDF & Email

Gårdbruket i Longearbyen

av Arne Halvorsen
(Lofotposten 23/12 1960)

Store Norske er et mang­foldig selskap. Man bryter kull det er så, men man driver folkeskole også. Man holder kirurg og sykesøster, tannlæge og pølsemakere, selv munn­skjenken er på plass i sel­skapets private vinmonopol. Og som om ikke dette var nok har man like godt anlagt et kumøkkduftende gårdsbruk oppe i Svalbardisen, med gri­setarm og det hele.

Dette er ingen spøk med alvorlige ting. Reis opp i Is­havet og se selv, hvis De ikke tror det, eller rettere sagt, lukt og hør. Øynene har De ikke stor nytte av der oppe i polarnatten. Men gårdsbru­ket ligger der, solid og fjøsvarmt, med kyr, griser og en døgnvill hane. Det er så bøn­dene som har byttet ut møkkagreipen med kullhakken får tårer i øynene og hjemleng­sel når de går forbi.

Bortsett fra gårdsbestyrer Trygve Pettersen fra Mel­bu. Han har bare byttet ar­beidssted. Nå er det sjette vinteren han bestyrer verdens nest nordligste gårdsbruk – det er et i Ny Ålesund også, men det er langt mindre – men til våren drar han hjem til Melbu og tar fatt på sin egen gård igjen. Da slakter nemlig Store Norske hele po­lar buskapen og går over til jernku. Og den galskapen får man ikke gårdsbestyrer Pet­tersen med på.

 I år har Pettersen åtte melkekyr på båsen, et par kalver, 250 griser – det star­tet han i hvert fall med, men besetningen er vel betrakte­lig desimert i anledning av julen – og et sted mellom 250 og 300 høns. Melken går i første rekke til gamle og syke, grisene skal skaffe fersk svinesteik gjennom en lang polar vinter, og produksjonen i hønsegården er bare ment som en supplering av det an­selige egglagret som ble tatt opp fra Norge i høst.

Pettersen bedyrer med hele sin fagkunnskaps tyngde at buskapen ikke tar skade av det nære og unektelig merk­bare naboskapet med Nord­polen.

– I fjor hadde jeg ni mel­kekyr, og de melket gjennom­snittlig 3000 kilo, fortel­ler han. Det er omtrent det samme som en vanlig besetning hjemme i Norge gir. For første gang i Svalbardgårdsbrukets historie hadde vi for­øvrig hele buskapen ute på beite i sommer. De vandret ute i dalen her i midnattssol og stortrives. Hønene leg­ger ikke så mange egg som hjemme, og det hele avviker ikke stort fra en vanlig gård i Norge. Husene er varme og gode, særlig grisehuset er byg­get ut til toppklasse – man kan ikke få det stort bedre.

– Men nå er det slutt?

– På melkeproduksjonen ja, men grisetarmen skal fort­sette og eggproduksjonen skal økes. Naturmelken blir imid­lertid i dyreste laget å pro­dusere. Den kommer på mel­lom kr. 1,90 og 2,15 pr. liter, mens jernkumelken bare kom­mer på omkring 70 øre. Og det er jo strengt tatt melk det også, selv om det ikke blir det samme som skikkelig melk. Den vispes sammen av smør, skummet melkepulver og vann så noe kunstprodukt er det for så vidt ikke. Men, men …. smaksforskjellen blir omtrent som når en gårdbruker, som er vant til å drikke melk fra eget fjøs, går over til pasteu­risert.

– Tilgangen på fôr?

– Vi får opp høy, kraftfôr og forpoteter om høsten. Tid­ligere har vi fått høy av svært dårlig kvalitet, men i år er det heldigvis førsteklasses. Et år fikk vi imidlertid 30 tonn høy fra Trøndelag – det var så dårlig at vi brant det opp med en gang.

– Og da fikk trønderne gjennomgå?

– Vi fikk i hvert fall nytt og brukbart høy opp pr. om­gående. Heldigvis var ikke sis­te båt gått, ellers hadde vi stått der. Men det er jo for­tærende å bli utsatt for slikt på et sted som dette, hvor dyrene er avhengig av virke­lig godt høy.

Pettersen er, sin egen herre og mester, sin egen sjef og sin egen gårdsgutt. Han er alene om alt og har følgelig ingen fritidsproblemer. Fôrings- og melketidene er de samme som hjemme i Norge, og den vinterlange polarnatten bringer ingen forandring i buskapens døgnrytme. Bort­sett fra hanen, som visstnok skal ha vanskeligheter med å passe tiden. Melkebilen henter klokken åtte om mor­genen, og Pettersen stiller i fjøset klokken halv syv enten det sner eller stormer. Det er stupmørkt når han legger seg og stupmørkt når han står opp. Så slipper han i hvert fall å tenke på at han må stå opp med solen.

– Men du må hilse på Son­ja, sier han. Du kan ikke gå fra gårds uten å ha hilst på Sonja. Hun er veteran. Nå begynner hun på sjette over­vintringen og melker fremde­les 5000 kilo i året. Men nå begynner hun riktignok å bli litt dårlig til bens.

Men Sonja mener åpenbart at adel forplikter, bein eller ikke bein. Hun innstiller høf­lig jortingen, der hun ligger maveflat i båsen, stolprer seg møysommelig på beina og rauter god dag. Hun er av god familie, og det fremgår da også av melkeregnskapet.

Pettersen har bundet opp samtlige kuhaler i strenger som går ned fra taket. Det ser ut som dyrplageri, men er tvert imot en fornuftig løsning på renholdsproblemet. Nå kan ikke kuene grise seg til ved å daske seg med en skitten og våt hale.

Og borte i en binge for seg selv går to nyfødte kalver og snuser på hverandre over en skillevegg som to nyforlovede over et havegjerde. Den ene, kanskje begge to, tar Petter­sen med seg når han drar hjem til Melbu til våren.

Det blir første gang det im­porteres husdyr fra Svalbard til Norge. Første og siste, for jernkua kalver neppe.